Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2752-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254986 
(151)  Dátum zápisu  03.05.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  03.05.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.03.2019 
(210)  Číslo prihlášky  2752-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.03.1999 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  27.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  26.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  04 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  04 - Mazadlá; mazacie oleje; penetračné oleje; nechemické prísady pre všetky vyššie uvedené tovary. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  INOX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CANDAN ENTERPRISES PTY LIMITED; 65 Chetwynd Street, Loganholme Queensland 4129; AU 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.01.2021 02/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 26.05.2021 10/2021 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 09.06.2021 11/2021 ND3M
 
POZ 2752-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2752-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 01.12.2020 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 03.12.2020 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 10.12.2020 Typ Doručené
3a Príloha inde neuvedená 10.12.2020 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.12.2020 Typ Platba
5 výsledok rešerše 16.12.2020 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.12.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 30.12.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 30.12.2020 Typ Doručené
7b Sprievodný list 30.12.2020 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 07.01.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
10 výzva na zaplatenie poplatku za obnovu zápisu OZ - po 10 rokoch 06.05.2021 Typ Odoslané
11 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 11.05.2021 Typ Platba
POZ 2752-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku