Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2745-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2745-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové strechy; kovové strechy so zabudovanými solárnymi článkami; kovové strešné krytiny.
19 - Bitúmenové pokrývacie vrstvy na strechy; strechy (nekovové); strechy s fotovoltickými článkami (nekovové); bridlica (strešná krytina); strešné krokvy; strešné šindle; nekovové strešné odkvapové žľaby; strešné uholníky (nekovové); strešné krytiny (nekovové); bridlica; dechtová lepenka (stavebníctvo); stavebné drevo; lepenka pre stavebníctvo; komínové pláště; komíny (nekovové); stavebné sklo; ozdobné lišty (nekovové); rímsy (nekovové); okná (nekovové); nekovové striešky (stavebníctvo); okenice (nekovové); zárubne (nekovové); komínové rúry (nekovové).
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); izolovanie proti vlhkosti (stavebníctvo); izolovanie stavieb; stavebné informácie; stavebné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.03, 26.03.11, 07.03.11, 26.04.24, 26.04.22, 27.05.24, 27.05.03, 27.05.15, 29.01.01, 07.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SCB - Strešné centrum Bytča s.r.o.; Stred 48/13, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr, Mgr., LL.M.; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2745-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2745-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.10.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 27.10.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.10.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.11.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2745-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku