Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2739-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  257727 
(151)  Dátum zápisu  03.05.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  03.05.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2739-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  26.01.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  25.05.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Oxidačné zlúčeniny do bazénov (okrem halogénových); chemické prípravky do bazénov; chemikálie na čistenie vody v bazénoch; chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; chemické prípravky na čistenie vody; chemické prípravky na neutralizáciu vody; chemické prípravky na potlačenie zápachu vody; chemické činidlá na použitie pri čistení vody; chemikálie na čistenie vody používanej v bazénoch; chemické prípravky na testovanie kvality vody v plaveckých bazénoch; chemikálie na úpravu vody určenej pre bazény a kúpele; chemické prípravky na zmäkčenie vody.
05 - Dezinfekčné prípravky do bazénov; algicídy (chemické prípravky na údržbu bazénov).
35 - Maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s chemikáliami do bazénov; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s chemickými prípravkami na čistenie vody; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s dezinfekčnými prípravkami do bazénov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.07.11, 27.05.03, 27.05.02, 27.05.19, 29.01.01, 29.01.04, 27.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  ružová, modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SALUS SK, s.r.o.; Mlynská 814/14, 930 21 Jahodná; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr, Mgr., LL.M.; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.01.2022 2/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 25.05.2022 10/2022 FG3M
 
POZ 2739-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.11.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2739-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.10.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 27.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.10.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.11.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.11.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 10.11.2021 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 27.12.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.01.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.05.2022 Typ Odoslané
POZ 2739-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku