Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2739-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2739-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.12.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 11, 16, 19, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Fyzioterapeutické zariadenia.
11 - Prenosné kabíny na parné kúpele; hydromasážne vane; saunovacie zariadenia.
16 - Pečate; katalógy; tlačoviny; letáky.
19 - Nekovové bazény (stavebníctvo).
35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; poskytovanie obchodných informácii prostredníctvom webových stránok; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; platené reklamné služby typu “klikni sem”. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.15, 26.04.03, 26.11.11, 29.01.04, 26.04.98 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  bledomodrá, tmavomodrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HOTTUB Sauna & Wellness, s.r.o.; Rožňavská 1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Viliam Pogran, advokát; Bajkalská 13, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
 
POZ 2739-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2739-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.12.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 01.12.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 01.12.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 01.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 08.12.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 08.12.2020 Typ Interné listy
6 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.04.2021 Typ Doručené
6a Osvedčovacia doložka 08.04.2021 Typ Doručené
6b Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 14.04.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 15.04.2021 Typ Interné listy
POZ 2739-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.04.2021 HOTTUB Sauna & Wellness, s.r.o. VP Holding, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku