Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2739-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  203229 
(151)  Dátum zápisu  03.07.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2739-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.09.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  165 916 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.03.2001 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.10.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové stavebné materiály, montované stavby kovové, montované stavby kovové s prestaviteľnými prvkami a s meniteľnou dispozíciou, kovové stavebné materiály prenosné, stavebné prvky kovové, interiérové stavebné materiály ako montované vnútorné priečky kovové, schody kovové, stavebné dielce kovové.
19 - Drevené, sadrokartonové, sklenené a plastové stavebné materiály nekovové, montované stavby kancelárske, výrobných, skladovacích, obytných a rekreačných budov, montované stavby s prestaviteľnými prvkami a s meniteľnou dispozíciou, nekovové prenosné stavby, nekovové stavebné materiály prenosné, stavebné prvky nekovové, interiérové stavebné materiály ako montované vnútorné nekovové, schody nekovové, stavebné dielce nekovové, kameň prírodný a umelý, cement, betón, betón armovaný, betónové dosky, betónové okenné stĺpiky, betónové preklady, betónové dlaždice, tehliarske výrobky, obkladové dosky a dlaždice nekovové, nekovové panely na obklady stien, stropné, akustické i dekoračné podhľady, dvere nekovové, dvere krídlové drevené, dvere posuvné, dverové rámy nekovové, okenné rámy nekovové, okenné sklo, vláknité stavebné panely a dosky, steny drevené, panely drevené, vláknité a z aglomerovaného materiálu, krby a komíny nekovové, papier dechtový (ako krytina), drevené dlažbové kocky, drevené ostenie, stavebné drevené polotovary, nekovové podlahy, nekovové podlahy a stropy na stavby, materiály na jednoliatu podlahu, podlaha drevená, podlahovina z korkovej drviny, nekovové potreby ako súčasti stavby podláh patriace do triedy 19, dlaždice nekovové, stavebné výrobky z bridlice.
37 - Stavebná činnosť, služby stavebné a montážne včítane stavebného autorského servisu pri stavbách z prestaviteľných dielcov, montážne stavebné práce, montovanie stavieb a interiérov, špeciálne stavebné úpravy akustických vlastností interiérov, inštalácia akustických zvukovo-izolačných panelov, montáže sadrokartónových dielcov, montáže deliacich stien a priečok, montáže sadrokartónových systémov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIKO-S, a.s.; U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2003 04/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.10.2003 10/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.03.2012 03/2012 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 2739-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2739-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.09.2001 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.09.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.10.2001 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 10.10.2001 Typ Odoslané
4 Doklad o práve prednosti 14.11.2001 Typ Doručené
4a Plná moc 14.11.2001 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.09.2002 Typ Odoslané
6 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 22.11.2002 Typ Doručené
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.11.2002 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 24.01.2003 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 27.01.2003 Typ Doručené
10 výsledok rešerše 28.01.2003 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie POZ 28.01.2003 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.07.2003 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 09.09.2011 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.09.2011 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.09.2011 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.12.2011 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.12.2011 Typ Doručené
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.01.2012 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
21 Výpoveď plnej moci 04.07.2016 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 15.07.2016 Typ Doručené
22a Plná moc 15.07.2016 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 07.10.2016 Typ Odoslané
24 dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2016 Typ Odoslané
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.01.2021 Typ Doručené
26 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.09.2021 Typ Doručené
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.09.2021 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2739-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.01.2012 LIKO-S, a.s. LIKO-S, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.10.2016 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.10.2016 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku