Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2737-2020
(111)  Trademark Number  254855 
(151)  Registration Date  20.04.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  20.04.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2737-2020 
(220)  Application Date  30.11.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  13.01.2021 
(450)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 10, 24, 25, 35, 39, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Dýchacie masky (nie na umelé dýchanie); šnúrky na okuliare; krajčírske metre; tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); filtre na dýchacie masky; ochranné rukavice; reflexné prvky na oblečenie na zabránenie dopravným nehodám; značkovače (pomôcky na šitie); ochranné masky; respirátory na filtráciu vzduchu; puzdrá na okuliare; dekoratívne magnety; podložky pod myš; šnúrky na mobilné telefóny; ochranné pokrývky hlavy; ochranné odevy.
10 - Rúška (pre nemocničný personál); náramky na lekárske použitie; tvárové terapeutické masky; hygienické rúška na použitie v zdravotníctve; prístroje, pomôcky a potreby používané pri starostlivosti o deti; odevy do operačných sál; odevy na použitie v zdravotníctve; čiapky na použitie v zdravotníctve; čiapky do operačných sál.
24 - Bytový textil; textílie a ich náhradky; nažehľovacie textílie; textilné alebo plastové stolové vlajky; textilné materiály; bavlnené textílie; obrusy (okrem papierových); textilné podšívky; textilné alebo plastové zástavy; flanel (textílie); textilné uteráky; textilné vreckovky; textilné uteráky na tvár; bavlnené plátno; textilné odličovacie obrúsky; textilné filtračné materiály; textílie pre odevný priemysel.
25 - Čiapky; odevy; kravaty; rukavice; šerpy; oblečenie z úpletových textílií; športové tričká, dresy; zástery; rukavice bez prstov; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; bundy; saká; maškarné kostýmy; tričká; masky na spanie; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; šatky (na hlavu); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); šatky, šály; šatky (na krk).
35 - Kancelárske práce; obchodná administratíva; obchodný manažment; reklama; reklamné plagátovanie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie reklamných textov; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; prepisovanie správ (kancelárske práce); poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; fakturácie; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; rozvíjanie reklamných nápadov; správa spotrebiteľských vernostných programov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; cielený marketing; vonkajšia reklama.
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; balenie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; sprostredkovanie dopravy; informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; balenie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; balenie darčekov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; informácie o výchove a vzdelávaní; praktický výcvik (ukážky); písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; písanie textov; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); odborné preškoľovanie; individuálne vyučovanie; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); tvorba videozáznamov na podujatiach. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.03.01, 02.03.02, 19.13.25, 26.13.01, 02.03.23, 02.09.12, 02.09.04, 29.01.02, 29.01.03, 27.05.08 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, biela, zelená a žltá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  popka.sk, s. r. o.; Pavlovičovo námestie 3857/15, 080 01 Prešov 1; SK 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Soňa Surmová, LL.M., advokát; P.O.Box 125, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.11.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2737-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2737-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.11.2020 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 30.11.2020 Type Delivered
1b Osvedčovacia doložka 30.11.2020 Type Delivered
1c Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 30.11.2020 Type Delivered
1d Osvedčovacia doložka 30.11.2020 Type Delivered
1e Plná moc 30.11.2020 Type Delivered
1f Osvedčovacia doložka 30.11.2020 Type Delivered
1g Výpis z obchodného registra 30.11.2020 Type Delivered
1h Osvedčovacia doložka 30.11.2020 Type Delivered
1i Vyjadrenie označenia 30.11.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 01.12.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 03.12.2020 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.12.2020 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Type Sent document
POZ 2737-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku