Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2737-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254855 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2737-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 10, 24, 25, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Dýchacie masky (nie na umelé dýchanie); šnúrky na okuliare; krajčírske metre; tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); filtre na dýchacie masky; ochranné rukavice; reflexné prvky na oblečenie na zabránenie dopravným nehodám; značkovače (pomôcky na šitie); ochranné masky; respirátory na filtráciu vzduchu; puzdrá na okuliare; dekoratívne magnety; podložky pod myš; šnúrky na mobilné telefóny; ochranné pokrývky hlavy; ochranné odevy.
10 - Rúška (pre nemocničný personál); náramky na lekárske použitie; tvárové terapeutické masky; hygienické rúška na použitie v zdravotníctve; prístroje, pomôcky a potreby používané pri starostlivosti o deti; odevy do operačných sál; odevy na použitie v zdravotníctve; čiapky na použitie v zdravotníctve; čiapky do operačných sál.
24 - Bytový textil; textílie a ich náhradky; nažehľovacie textílie; textilné alebo plastové stolové vlajky; textilné materiály; bavlnené textílie; obrusy (okrem papierových); textilné podšívky; textilné alebo plastové zástavy; flanel (textílie); textilné uteráky; textilné vreckovky; textilné uteráky na tvár; bavlnené plátno; textilné odličovacie obrúsky; textilné filtračné materiály; textílie pre odevný priemysel.
25 - Čiapky; odevy; kravaty; rukavice; šerpy; oblečenie z úpletových textílií; športové tričká, dresy; zástery; rukavice bez prstov; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; bundy; saká; maškarné kostýmy; tričká; masky na spanie; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; šatky (na hlavu); chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); šatky, šály; šatky (na krk).
35 - Kancelárske práce; obchodná administratíva; obchodný manažment; reklama; reklamné plagátovanie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; vydávanie reklamných textov; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; prepisovanie správ (kancelárske práce); poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; spracovanie textov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; fakturácie; písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; rozvíjanie reklamných nápadov; správa spotrebiteľských vernostných programov; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; cielený marketing; vonkajšia reklama.
39 - Balenie a skladovanie tovarov; doprava; dovoz, doprava; doručovanie balíkov; balenie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; sprostredkovanie dopravy; informácie o skladovaní; informácie o možnostiach dopravy; balenie tovarov; distribúcia tovarov na dobierku; balenie darčekov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vyučovanie; informácie o výchove a vzdelávaní; praktický výcvik (ukážky); písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; písanie textov; zalamovanie textov (nie na reklamné účely); odborné preškoľovanie; individuálne vyučovanie; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); tvorba videozáznamov na podujatiach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.01, 02.03.02, 19.13.25, 26.13.01, 02.03.23, 02.09.12, 02.09.04, 29.01.02, 29.01.03, 27.05.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, zelená a žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  popka.sk, s. r. o.; Pavlovičovo námestie 3857/15, 080 01 Prešov 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Soňa Surmová, LL.M., advokát; P.O.Box 125, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2737-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2737-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.11.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 30.11.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 30.11.2020 Typ Doručené
1c Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 30.11.2020 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 30.11.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 30.11.2020 Typ Doručené
1f Osvedčovacia doložka 30.11.2020 Typ Doručené
1g Výpis z obchodného registra 30.11.2020 Typ Doručené
1h Osvedčovacia doložka 30.11.2020 Typ Doručené
1i Vyjadrenie označenia 30.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.12.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.12.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.12.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2737-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku