Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2737-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  247803 
(151)  Dátum zápisu  17.07.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2737-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.11.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.04.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2018 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Aktualizácia a údržba informácií v registroch; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; analýzy nákladov; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; externé administratívne riadenie podnikov; marketing; marketingový prieskum; obchodná administratíva; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti priraďovania potenciálnych súkromných investorov k podnikateľom, ktorí žiadajú o financovanie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský výskum; obchodný manažment; odborné posudky efektívnosti podnikov; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); prieskum verejnej mienky; reklama; služby porovnávania cien; subdodávateľské služby (obchodné služby); telemarketingové služby; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); vyhľadávanie sponzorov; organizovanie obchodných výstav; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); záznamy písomnej komunikácie a údajov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavovanie štatistík; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely.
36 - Bankovníctvo; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); sprostredkovanie na burze cenných papierov; obchodovanie na burze s cennými papiermi; daňové odhady (služby); finančné analýzy; finančné informácie; sprostredkovanie (maklérstvo); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné riadenie; financovanie (služby); investovanie do fondov; kapitálové investície; konzervatívne fondy (služby); finančný lízing budov; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); oceňovanie nehnuteľností; organizovanie finančných dobročinných zbierok; poisťovníctvo; pôžičky (finančné úvery); realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); vyberanie nájomného; zriaďovanie fondov.
41 - Konzultačné služby v oblasti vzdelávania a vyučovania; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie prednášok; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; vzdelávanie; vyučovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Bonard 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  StudentMarketing s.r.o.; Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1404637 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  12. 04. 2018 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.04.2018 4/2018 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.07.2018 7/2018 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2018 9/2018 FG3M
 
POZ 2737-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2017 96,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 01.02.2018 50,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2737-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 15.11.2017 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.11.2017 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.11.2017 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.11.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.11.2017 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.11.2017 Typ Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 01.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 01.02.2018 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 05.02.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.02.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.02.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 22.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 22.03.2018 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.03.2018 Typ Doručené
výsledok rešerše 28.03.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 28.03.2018 Typ Interné listy
Doplnenie materiálov 28.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.03.2018 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 12.04.2018 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 13.04.2018 Typ Odoslané
List z OMPI 01.05.2018 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 31.05.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.07.2018 Typ Odoslané
POZ 2737-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku