Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2735-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2735-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.12.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; mydlá; kozmetické krémy; šampóny; farby na vlasy; kolínske vody; kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; kozmetické taštičky; prípravky na holenie; prípravky na líčenie; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky).
25 - Bundy; čiapky; hotové podšívky (časti odevov); kapucne (časti odevov); klobúky; náprsenky; obuv; odevy; pokrývky hlavy; ponožky; pyžamá; rukavice; sarongy (veľké šatky na odievanie); šatky; šilty; vrchné ošatenie; vrecká na odevy; zástery.
35 - Obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; reklama; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); spracovanie textov; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; vzťahy s verejnosťou (public relations); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  14.01.06, 05.13.01, 05.05.22, 05.05.20, 26.01.05, 26.01.20, 27.05.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kočík Marek; Dolné Orešany 560, 919 02 Dolné Orešany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. advokátka; Rázusova 28, 040 01 Košice-Juh; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2020 02/2020 BA3M
 
POZ 2735-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2735-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.12.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 06.12.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 06.12.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.12.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.12.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 18.12.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 18.12.2019 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 29.04.2020 Typ Doručené
6a Odôvodnenie námietok 29.04.2020 Typ Doručené
6b Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 29.04.2020 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 29.04.2020 Typ Doručené
7 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 04.05.2020 Typ Platba
8 všeobecný referátnik 26.05.2020 Typ Odoslané
9 všeobecný referátnik 26.05.2020 Typ Odoslané
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 10.03.2021 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o zamietnutí námietok 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2735-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku