Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2725-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205625 
(151)  Dátum zápisu  08.03.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.09.2022 
(210)  Číslo prihlášky  2725-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.09.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.06.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, lepenka, tlačené materiály, publikácie, hracie karty, inštruktážne a výučbové materiály, papiernický tovar a fotografie.
35 - Poskytovanie bonusových programov pre zákazníkov často využívajúcich leteckú dopravu; poskytovanie bonusových programov pre časté lety, poskytovanie pravidelných a častých leteckých bonusových programov; zabezpečovanie bonusových prémií pre zákazníkov často využívajúcich leteckú dopravu; propagácia cestovných služieb prostredníctvom motivačných programov; poskytovanie bonusových programov pre častých cestujúcich.
39 - Prepravné služby; rezervácia a objednávanie dopravy, poskytovanie informácií o doprave, organizovanie ciest a výletov; letecká preprava pasažierov, pošty a nákladu; organizovanie zájazdov; úschova a skladovanie pošty a nákladu; služby pozemnej prepravy; poskytovanie prepravných služieb a cestovných rezervačných služieb prostredníctvom počítačovej siete. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.07, 27.01.12, 26.11.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GUARDANT, INC.; 1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2003 12/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.06.2004 6/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 9/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 28.09.2022 18/2022 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 28.09.2022 18/2022 ND3M
 
POZ 2725-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.10.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.06.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 18.08.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2725-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 27.09.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.09.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.10.2002 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.05.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 30.07.2003 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.08.2003 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 08.08.2003 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 11.08.2003 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.08.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.09.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 17.09.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.03.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.06.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.06.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 17.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 17.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 17.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 18.08.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.09.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 12.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 13.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 13.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 13.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 2725-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.09.2022 GUARDANT, INC. GUARDANT, INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.09.2022 TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o. Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku