Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2723-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2723-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 11, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Liečivé nápoje; minerálne vody na lekárske použitie; demineralizované vody na lekárske použitie; acidické vody na lekárske použitie.
11 - Zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na úpravu vody; filtre na pitnú vodu; bojlery, ohrievače vody; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; zariadenia a stroje na čistenie vody; zariadenia na chladenie vody; tlakové zásobníky vody.
32 - Vody (nápoje); ionizované vody (nápoje); alkalické zásadité vody (nápoje); mineralizované vody (nápoje); demineralizované vody (nápoje). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.20, 27.07.11, 27.05.03, 27.05.24, 24.17.01, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Krč František, Ing.; Košická Belá 1202, 044 65 Košická Belá; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. advokátka; Rázusova 28, 040 01 Košice-Juh; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
 
POZ 2723-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2723-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.11.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 27.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.11.2020 Typ Doručené
3 Podanie inde neuvedené 27.11.2020 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.12.2020 Typ Platba
5 výsledok rešerše 09.12.2020 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 10.12.2020 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 12.04.2021 Typ Doručené
7a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 12.04.2021 Typ Doručené
7b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 12.04.2021 Typ Doručené
7c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 12.04.2021 Typ Doručené
7d Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 12.04.2021 Typ Doručené
7e Odôvodnenie námietok 12.04.2021 Typ Doručené
7f Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 12.04.2021 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 15.04.2021 Typ Platba
9 výzva na doplnenie podania námietok 21.04.2021 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 28.04.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
10b Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 04.05.2021 Typ Odoslané
12 všeobecný referátnik 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2723-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku