Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2721-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254854 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2721-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 17, 19, 24 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Karosérie dopravných prostriedkov; automobilové kapoty; automobilové karosérie; automobilové podvozky; sedadlá automobilov; čalúnenie automobilov; lôžka do dopravných prostriedkov; dvere na dopravné prostriedky; akustické a tepelné izolácie ako súčasť dopravných prostriedkov, ako sú prepážky do vozidiel, izolované karosérie vozidiel, izolované panely karosérií vozidiel; časti, súčasti a príslušenstvo pre motorový priestor dopravných prostriedkov odolné proti teplu alebo majúce protihlukové alebo tlmiace vlastnosti, vo forme izolačných výplní priestoru a prístrojovej dosky; izolačné vložky časti karosérie oddeľujúca motorový priestor od posádky; časti, súčasti a príslušenstvo dopravných prostriedkov pre zníženie vibrácií a ochranu proti teplu pre podvozok a exteriér dopravných prostriedkov, vo forme izolačných panelov karosérií vozidiel; izolačné výplne častí karosérie dopravných prostriedkov oddeľujúcich exteriér od priestoru pasažierov alebo vodiča, bočné steny, stropy, podlaha; izolačné vložky medzi časťou karosérie a obloženia; obloženie interiéru vozidiel; izolačná vrstva dekoratívnych kobercov a podláh.
17 - Tesniace, výplňové a izolačné materiály; zvukovoizolačné materiály; izolačné hmoty; izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla z vykurovacích zariadení; kovové izolačné fólie; izolátory na železničné trate; izolačné materiály; izolačné žiaruvzdorné materiály; akustické a tepelne izolačné materiály pre dopravné prostriedky; akustické a tepelne izolačné materiály pre vykurovanie, chladenie, pranie, ventiláciu a sušenie; nekovové tepelnoizolačné poťahy na potrubie; akustické a tepelne izolačné materiály pre stroje a strojné celky; izolácia (materiály); výrobky a materiály pre akustickú izoláciu; výrobky a materiály pre tepelnú izoláciu; polyesterové rúno na zvukovú a tepelnú izoláciu; prešívané textilné výrobky na izoláciu; izolačné podložky; izolačné rohože; žiaruvzdorné tkaniny (izolácia); izolácia pre káble; akustické izolačné clony; kompozitné panely s izolačnými vlastnosťami; akustické izolačné panely z nekovových materiálov; izolácie pre podzemné potrubia a nádrže; izolačné stavebné materiály; izolačné nekovové materiály pre stavebníctvo vyrobené z recyklátov; izolačné dosky pre stavebníctvo vyrobené z recyklovaného odpadu; izolačné nekovové materiály vyrobené z recyklovaných textílií a textilných vlákien; zvuková a tepelná izolácia pre stavebníctvo; akustické stropné dosky (izolácia); izolačné podložky pod podlahové krytiny; izolačné materiály na strechy; izolácia proti vlhkosti budov (materiály); železničné podložky (izolátory); izolátory pre železničné trate; izolačné obaly pre stroje; obaly na izolovanie motorov; štrbinové vložky do motorov (izolanty); izolačné kryty na priemyselné stroje; dosky z izolačných materiálov používané vo výrobe; izolačné výrobky a materiály na použitie pri výrobe dopravných prostriedkov; izolačné výrobky a materiály na použitie pri výrobe strojov a strojných celkov všetkých druhov.
19 - Konštrukcie (nekovové); geotextílie; priečky (nekovové); dvere (nekovové); strechy (nekovové); lamelové obloženie (nekovové); nekovové stĺpy; nekovové pancierovanie; nekovové akustické panely; nekovové stavebné a konštrukčné materiály; nekovové dosky pre stavebné použitie vyrobené z recyklovaných textílií a textilných vlákien; stavebné bloky obsahujúce izolačné materiály; nekovové strešné dosky s izolačnými vlastnosťami; nekovové tkaniny používané ako geotextílie v stavebníctve; protierózne tkaniny, rohože a fólie, nekovové (geotextílie).
24 - Textílie a ich náhradky; textilné materiály; netkané textílie; netkané textílie ako polotovary pre použitie vo výrobe; netkané textílie vyrobené zo syntetických vlákien pre použitie v stavebnom priemysle; vrstvený textilný metrový tovar s izolačnými vlastnosťami (regulujúci teplo). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ENVIZOL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RETEX a. s.; U nádraží 894, 672 01 Moravský Krumlov; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2721-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2721-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 28.11.2020 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.11.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 28.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.11.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.12.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 10.12.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2721-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku