Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2716-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254848 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2716-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.98, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.15, 27.05.01, 03.07.10, 03.07.16, 29.01.01, 25.05.99 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela, svetlo sivá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KALDOREAL, s.r.o.; Pekárska 160/14, 917 01 Trnava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Paulíková Marianna, Mgr.; Karloveské rameno 8/A, 841 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2716-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2716-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 27.11.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 27.11.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 27.11.2020 Typ Doručené
1d Vyjadrenie označenia 27.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.11.2020 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.12.2020 Typ Platba
3 výsledok rešerše 03.12.2020 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 03.12.2020 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2716-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku