Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2715-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  208788 
(151)  Dátum zápisu  04.03.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.09.2023 
(210)  Číslo prihlášky  2715-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.09.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.12.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 16, 17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stroje, strojné zariadenia a ich súčasti pre rôzne odvetvia priemyslu patriace do tejto triedy, najmä však pre baliacu a tlačiarenskú techniku; motory a ich súčasti s výnimkou motorov do pozemných vozidiel.
16 - Papier a výrobky z papiera uvedené v tejto triede; kartón a predmety z kartónu; lepenka a výrobky z lepenky patriace do tejto triedy; obaly, fólie, vrecia, vrecká a tašky z polyetylénu, polypropylénu alebo iných plastických látok na obalové účely; kancelárske potreby patriace do tejto triedy; fotografie.
17 - Izolačné materiály; plastické látky ako polotovary patriace do tejto triedy; výrobky z gumy a kaučuku patriace do tejto triedy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  abala.eu stroje obaly folie s.r.o.; Denkova 3602, 767 01 Kroměříž; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.09.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.12.2004 12/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2005 6/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.12.2013 12/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.12.2013 12/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 2715-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.10.2003 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.07.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.07.2013 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 14.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2715-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 29.09.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.09.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 29.09.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.10.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 17.08.2004 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.08.2004 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.09.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 30.09.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.07.2013 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.07.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.07.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 27.02.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 06.04.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2022 Typ Odoslané
POZ 2715-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.10.2013 abala.eu stroje obaly folie s.r.o. abala.cz stroje obaly folie, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.04.2017 Máčajová Mária, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 20.10.2022 Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku