Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2714-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254845 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2714-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  4-2020 -18762  
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2020 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  VN 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Videoprojektory; LCD projektory; projektory pre domáce kino; digitálne projektory. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Samsung The Premiere 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.; 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU, 166 77 SUWON-SI, GYEONGGI-DO; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2714-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2714-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.11.2020 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 27.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.11.2020 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 28.11.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 28.11.2020 Typ Doručené
3b Sprievodný list 28.11.2020 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.12.2020 Typ Platba
5 výsledok rešerše 01.12.2020 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.12.2020 Typ Interné listy
7 Doplnenie materiálov 29.01.2021 Typ Doručené
7a Doklad o práve prednosti 29.01.2021 Typ Doručené
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2714-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku