Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2713-96
(111)  Číslo ochrannej známky  186690 
(151)  Dátum zápisu  13.08.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.10.2016 
(210)  Číslo prihlášky  2713-96 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.10.1996 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.05.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.11.1999 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Korenie, zmesi korenia, koreňové drogy, umelé a prírodné arómy, pokiaľ sú obsiahnuté v triede 30, oleje na vyprážanie, potraviny na aromatizáciu, najmä kôry a/alebo dužiny ovocia, a/alebo výťažky citrusových plodov, rovnako v suchej alebo vlhkosti zbavenej forme. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Finesse 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG; Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.05.1999 05/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.11.1999 11/1999 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.10.2006 10/2006 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2016 09/2016 ND3M
 
POZ 2713-96
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2713-96
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 15.10.1996 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku 24.10.1996 Typ Platba
3 Doklad 15.11.1996 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 27.10.1998 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 29.10.1998 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.08.1999 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.08.2006 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.08.2006 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2006 Typ Odoslané
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.06.2016 Typ Platba
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.06.2016 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.09.2019 Typ Doručené
13a Plná moc 10.09.2019 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 10.09.2019 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
POZ 2713-96
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 FAJNOR IP s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku