Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2711-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254844 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2711-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné).
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov a zariadení); kalendáre; príručky; plagáty.
35 - Reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách vrátane počítačovej komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; televízna a rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); obchodný manažment; odborné obchodné poradenstvo; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie ochutnávok vín na podporu predaja; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja výrobkov a služieb; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; produkcia reklamných filmov.
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; zabezpečovanie a zhromažďovanie finančných prostriedkov kvôli ich prerozdeleniu; finančná podpora sociálne slabších vrstiev obyvateľstva, ústavov sociálnej starostlivosti, ústavov pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení; finančné sponzorstvo.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie programov; internetové vysielanie programov; interaktívne televízne a rozhlasové vysielanie; interaktívne vysielacie a komunikačné služby; prenos správ, informácií, publikácií, filmov, audiovizuálnych diel, televíznych a rozhlasových programov prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; poskytovanie on-line prístupu k multimediálnemu obsahu; vysielanie audiovizuálnych programov prostredníctvom programovej služby timeshift; vysielanie zvukového alebo obrazového obsahu prostredníctvom internetu alebo mobilných bezdrôtových sietí; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu.
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia on-line vysielaných programov a relácií; produkcia publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; produkcia hudobných programov; produkcia interaktívnych televíznych programov a hier; zábava; interaktívna zábava; hudobné skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem reklamných); organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; zábavné služby poskytované prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie školení; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenia; produkcia filmov (okrem reklamných); hudobná tvorba; služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; dabingové služby; požičiavanie filmov; prenájom kinematografických prístrojov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; produkcia a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok (okrem reklamných); vydavateľské služby (okrem vydávania reklamných materiálov); vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín (okrem reklamných textov); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; on-line poskytovanie počítačových hier z počítačových sietí; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; informácie, správy, novinky z oblasti šou biznisu; prekladateľské služby; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; prenájom audio prístrojov, video prístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; on-line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); on-line poskytovanie elektronického archívu s prístupom k elektronickým textom, audio-vizuálnym programom a údajom (bez možnosti kopírovania), hrám a zábave; poradenské a informačné služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu; poskytovanie služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu aj prostredníctvom internetu, on-line a interaktívnymi počítačovými službami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.01.01, 05.01.10, 05.13.15, 01.01.99, 27.03.11, 26.03.04, 26.03.23, 27.99.01, 27.05.19, 27.05.15, 26.04.09, 26.04.06, 26.03.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.; Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava-Záhorská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2711-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2711-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.11.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 26.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 26.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.11.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 01.12.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 01.12.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2711-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku