Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 271-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  245750 
(151)  Dátum zápisu  21.09.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  271-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.02.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  38 - Poskytnutie interaktívneho a automatizovaného prístupu do databáz slnečného žiarenia, k simulačným nástrojom a mapám pre potreby slnečnej energetiky prostredníctvom svetovej počítačovej informačnej siete.
42 - Počítačové programovanie výhradne pre potreby elektrární využívajúcich slnečnú energiu; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu výhradne pre potreby plánovania, monitorovania a predpovedania výroby zo slnečných elektrární; konzultačné služby v oblasti projektovania, vyhodnocovania prevádzky, monitoringu a predikcie výroby zo slnečných elektrární. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.06, 25.03.03, 26.04.09, 26.04.19, 26.04.24, 29.01.06, 29.01.02, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, žltá, oranžová, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Solargis s. r. o.; Milana Marečka 3 , 841 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ČERNEJOVÁ & HRBEK, s. r. o.; Kýčerského 7, 811 05 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1362792 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  13. 04. 2017 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.02.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2017 05/2017 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.10.2017 10/2017 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2017 11/2017 FG3M
 
POZ 271-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 271-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.02.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 08.02.2017 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 08.02.2017 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.03.2017 Typ Platba
3 výsledok rešerše 12.04.2017 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 12.04.2017 Typ Interné listy
5 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 13.04.2017 Typ Doručené
5a Plná moc 13.04.2017 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 13.04.2017 Typ Doručené
6 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 24.05.2017 Typ Platba
7 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 25.05.2017 Typ Odoslané
8 vyžiadanie poplatku v CHF 26.05.2017 Typ Odoslané
9 List z OMPI 26.05.2017 Typ Doručené
10 Notifikácia z OMPI 31.08.2017 Typ Doručené
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.10.2017 Typ Odoslané
12 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 24.03.2021 Typ Doručené
12a Plná moc 24.03.2021 Typ Doručené
12b Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť inde neuvedená 15.04.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 15.04.2021 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 29.04.2021 Typ Odoslané
15 34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 03.05.2021 Typ Platba
16 Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 04.05.2021 Typ Odoslané
17 vyžiadanie poplatku v CHF 05.05.2021 Typ Odoslané
POZ 271-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku