Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2707-2020
(111)  Trademark Number  254841 
(151)  Registration Date  20.04.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  20.04.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2707-2020 
(220)  Application Date  26.11.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  13.01.2021 
(450)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklamné agentúry; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; obchodné alebo podnikateľské informácie; podpora predaja (pre tretie osoby); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby) ; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby porovnávania cien; platené reklamné služby typu “klikni sem“; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb.
36 - Nehnuteľnosti (služby); sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnuteľností; správa nájomných domov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Ringo realitný server 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Zoznam, s.r.o.; Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.11.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2707-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2707-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.11.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 27.11.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 03.12.2020 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.12.2020 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2021 Type Sent document
POZ 2707-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku