Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2704-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2704-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.12.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 20, 21, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Šperky; bižutéria; klenotnícke výrobky; hodinárske výrobky; šperkovnice.
20 - Rámiky na fotografie z alpaky; zrkadlá z alpaky.
21 - Výrobky zo skla, porcelánu a keramiky; cukorničky z alpaky; koreničky z alpaky; košíky na zákusky z alpaky; krúžky na obrúsky (servítky) z alpaky; misy z aplaky; nádoby na maslo a džem z alpaky; servírovacie misy z alpaky; svietniky z alpaky; podnosy (tácne) z alpaky; servírovacie kliešte z alpaky; lopatky (riad) z alpaky; stojany na servítky z alpaky.
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodná administratíva; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triedach 14, 20 a 21 tohto zoznamu; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácii; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; obchodný manažment v oblasti drahých kovov, šperkov a klenotov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; marketing; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 14, 20 a 21 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 14, 20 a 21 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GoldenGoral 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s. r. o.; Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
 
POZ 2704-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2704-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.12.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.12.2018 Typ Doručené
3 Oznámenie inde neuvedené 15.12.2018 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.01.2019 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.01.2019 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.02.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 10.04.2019 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.05.2019 Typ Odoslané
9 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 06.08.2019 Typ Odoslané
10 výsledok rešerše 16.09.2019 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie POZ 16.09.2019 Typ Interné listy
POZ 2704-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku