Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2704-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  251536 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.01.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2704-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.12.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.03.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 20, 21, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Šperky; bižutéria; klenotnícke výrobky; hodinárske výrobky; šperkovnice.
20 - Rámiky na fotografie z alpaky; zrkadlá z alpaky.
21 - Výrobky zo skla, porcelánu a keramiky; cukorničky z alpaky; koreničky z alpaky; košíky na zákusky z alpaky; krúžky na obrúsky (servítky) z alpaky; misy z aplaky; nádoby na maslo a džem z alpaky; servírovacie misy z alpaky; svietniky z alpaky; podnosy (tácne) z alpaky; servírovacie kliešte z alpaky; lopatky (riad) z alpaky; stojany na servítky z alpaky.
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodná administratíva; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triedach 14, 20 a 21 tohto zoznamu; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácii; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; obchodný manažment v oblasti drahých kovov, šperkov a klenotov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; marketing; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 14, 20 a 21 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 14, 20 a 21 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GoldenGoral 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s. r. o.; Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 2704-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2704-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.12.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.12.2018 Typ Doručené
3 Oznámenie inde neuvedené 15.12.2018 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.01.2019 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.01.2019 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.02.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 10.04.2019 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.05.2019 Typ Odoslané
9 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 06.08.2019 Typ Odoslané
10 výsledok rešerše 16.09.2019 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie POZ 16.09.2019 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
POZ 2704-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku