Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2702-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2702-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 24, 25, 26, 28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické informačné tabule; ochranné prilby na športovanie; chrániče hlavy na športovanie.
16 - Knihy; časopisy (periodiká); plagáty; brožúry; papierové zástavy; papierové stolové vlajky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; pohľadnice; perá (kancelárske potreby); ceruzky; stojany na perá a ceruzky; tlačoviny; katalógy; fotografie (tlačoviny); kalendáre; letáky.
24 - Textilné alebo plastové zástavy; textilné alebo plastové vlajočky.
25 - Obuv; čiapky; nákrčníky; priliehavé čiapky; šilty; svetre; pulóvre; košele; košele s krátkym rukávom; odevy; kravaty; nohavice; rukavice; šatky, šály; pleteniny (oblečenie); vesty; kabáty; športové tričká, dresy; bundy; saká; plavky; tričká; šály uviazané pod krkom; šilty (pokrývky hlavy); pokrývky hlavy; ponožky pohlcujúce pot; spodná bielizeň pohlcujúca pot; trikoty (cvičebné úbory).
26 - Odznaky na odevy, nie z drahých kovov; nášivky, aplikácie (galantéria).
28 - Hokejky; siete (športové potreby); puky; kolieskové korčule; korčule; chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na kolená (športový tovar); ochranné vypchávky (časti športových úborov); suspenzory pre športovcov (športové potreby); hracie rukavice; vzpieračské činky; stroje na telesné cvičenia.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných materiálov; reklama; prenájom reklamných plôch.
41 - Poskytovanie športovísk; organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; prenájom športových plôch. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BB HOCKEY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ERPO, s. r. o.; Námestie slobody 397/2A, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Andrej Staroň, advokát; Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2702-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2702-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.10.2021 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 22.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 22.10.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.10.2021 Typ Doručené
3 rozhodnutie o zastavení konania 30.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2702-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku