Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 26909
(111)  Číslo ochrannej známky  151059 
(151)  Dátum zápisu  10.10.1952 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.10.1992 
(210)  Číslo prihlášky  26909 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.10.1952 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Přístroje a nástroje k vědeckým a laboratorním účelům; přístroje a nástroje navigační; přístroje a nástroje určené k přenášení rozkazů, k měření a přístroje všeobecně užívané při řízení lodí a letadel; přístroje a nástroje geodetické a přístroje a nástroje elektrické nezačleněné do jiných tříd; přístroje a nástroje pro bezdrátou telegrafii, přístroje fotografické, kinematografické, optické včetně promítačů obrazů a zvětšovacích přístrojů; přístroje a nástroje k vážení a měření, přístroje a nástroje signalisační včetně signálních písťalek; přístroje a nástroje určené ke kontrolním účelům; přístroje a nástroje pro účely záchranné a učební; automaty uváděné v činnost hozením mince nebo známky, přístroje pro záznam a reprodukci mluveného slova; zapisovací pokladny a počítací stroje; včetně kancelářských a děrovacích strojů, hasicí přístroje; specielní pouzdra pro přístroje a nástroje, pokud spadají do třídy 9. Elektromechanické a elektrothermické přístroje a zařízení pokud spadají do třídy 9. Elektrické přístroje a nástroje, jako přístroje na ochranu zaměstnanců proti úrazům, počítací stroje, akumulátorové baterie a články pro ně, akumulační schránky, nádoby pro akumulátory, akumulátory, plátové vložky pro akumulátory, elektrické akumulátory, vložky pro elektrické akumulátory, desky a vložky pro elektrické akumulátory, niklové a železné akumulátory, těžké akumulátory, akustické přístroje pro mluvící stroje, vedení k akustickým přístrojům a strojům, aktinometry, počítací stroje, světelná návěstí, mechanická světelná návěstí, mechanická světelná návěstí s měnícím se textem a obrazem, světelné reklamní přístroje, reklamní přístroje s měnícím se textem a obrazem, sloupy pro bezdrátové anteny, vnitřní anteny, antény pro bezdrátovou telefonii, přístroje pro rozkládání vzduchu, vědecké vzdušné pumpy, elektrické poplašné zvonky, poplašná zařízení vůbec, poplašná zařízení proti požáru, alarmní /poplašná/ zařízení v budovách proti krádeži, usměrňovače střídavého proudu, měřiče výšky, radiové zesilovače, zesilovače odporové, zvukové zesilovače, zesilovací žárovky pro radio, přístroje pro zesilování bezdrátového telefonního a telegrafního zařízení, přístroje na rozkládání a rozbor potravin, anemometry, anodové baterie, antikatody, zařízení proti krádeži, aperiodické transformátory na vysokou frekvenci, apertometry, elektrické obloukové svářecí přístroje, vinutí pro armatury, automatické rozdělovací přístroje, automatické stroje, uvolňované mincí, automatické hudební nástroje uvolňované mincí, automatické drážkovače, automatické usměrňovače teploty, váhy a vážící zařízení, zaznamenávající barometry, obložení spirály pro telegrafy a telefony, baterie, články k bateriím, anodové baterie, suché baterie, elektrické baterie, akumulující elektrické baterie a vnitřní články k nim, galvanické baterie, baterie vysokého napětí, thermo-elektrické baterie, osvětlovací baterie, slídové baterie, baterie pro kapesní lampičky, baterie z vulkanitu, zvonkové vodiče, elektrické zvonkové soustavy, zvonkové transformátory, elektrické zvonky, elektrické poplašné zvonky, signalisační zvonky, benzinové měřiče, biografy, kinematografické bioskopy, elektrické fukače na prach, elektrické fukače, desky na rozdělení elektrického proudu, krabice pro elektrické odbočky, kameninové krabice spojovací, kovové krabice na spojování, elektrické přepínačové krabice, spojovací krabice na osvětlení na motocyklech, elektrický pletený drát, elektrické krabice pro ukončení odbočky, dýchací přístroje, hruškové žárovky, tlačítka pro zvonky, elektrické bzučáky, transformační bzučáky, isolované kabely, podmořské elektrické kabely, podzemní elektrické kabely, kabely pro přímý proud v olověném obalu, kabely pro soustavy elektrického převodu, počítací stroje, kinematografické komory, filmové kamery, reprodukční, příjímací a stojací kamery, čističe koberců, měřiče nákladu, obaly pro kapesní elektrické lampičky, zaznamenávací pokladny, katody, elektrické, elektrolitické, hydroelektrické, akumulátorové, bateriové články, přístroje pro kontrolu, prověřování a zjišťování, elektrické zapalovače cigaretové, přístroje pro mluvící film, kinematografické přístroje pro fotografii, pro mluvící film a přístroje pro synchronisování pohybu jejich, přerušovače okruhu proudu, elektrické uzavírače proudu, čističe, vakuové čističe, čistící přístroje, sponky pro elektrické spirály, sponky pro bezdrátové spirály, spirály pro použití v telegrafii a telefonii, elektrické spirály, Ruhmkorffovy elektrické spirály pro jiskrové induktory, spirály pro elektromagnetické přístroje, plástvové spirály pro bezdrátové přístroje, elektrické kolektory, komutátory, kondensátory, pevné kondensátory, kondensátory pro vysoké napětí a koncovky pro ně, měnící kondensátory, vodicí drát, vodiče pro zvonky, pružné elektrické vodiče, vodiče pro osvětlovací proud, pružné vodiče pro ruční svítilny elektrické, elektrické spojovací přístroje pro použití při zinkování, elektrické kontakty a zapínače, zapínače elektrického vedení, zapínací zařízení pro elektrický proud, elektrické zapínače vůbec, elektrické kontrolní přístroje, kontrolní zařízení pro známkovací zařízení, elektrické konvertory /měniče/, elektrické konvertní přístroje, počítací přístroje, stroje počítající a třídící peníze, isolovaný elektrický drát, omezovače elektrického proudu, upravovače elektrického proudu, transformátory pro elektrický proud, elektrické vypínače, lampy pro fotografické temné komory, bezdrátové příjímače s detektorovým kristalem, detektory pro bezdrátové přístroje, elektrické vypouštěcí trubky, elektrické vypouštěcí trubky s plynovou náplní, přístroje na zjišťování teploty na dálku, rozdělovací přístroje, elektrické otvírače dveří, vysavače prachu elektrické, vakuové elektrické vysavače prachu, elektrické přístroje na odstraňování prachu, dynamometry, náušní součástky pro mluvící stroje, zkoušeče vajec, plynem plněné trubice pro redukci elektrického proudu, elektrické žehličky, elektrické indukční přístroje, elektrická zařízení pro zamezení krádeží, elektrické kuchyňské přístroje, elektrické měřící přístroje a nástroje, elektrické hruškové zapínače, elektrická rellais, elektrické odpory, elektrické měniče chodu, elektrické zapínače a vypínače s bezpečnostním zařízením, elektrické páječky, elektrické jiskrové induktory, kompletní elektrické desky pro vypínačové zařízení, elektrické vypínače, kovové koncovky pro elektrické vedení, elektrické časované vypínače, elektrické transformátory, elektrické převodní soustavy, dráty a kabely pro elektrické převodní soustavy, elektrické převodní přístroje, elektrické elektrody pro svařování, nosiče pro elektrické přístroje, indikátory pro zjištění unikání elektrického proudu, měřiče elektrického proudu, elektrodynamické přístroje na kontrolu bodů na železnici, elektrodynamické přístroje pro kontrolu vzdálenosti zapínačů a signálů, elektrodynamické jiskrové zhasínací zařízení, výbavy pro elektrolysu, ektromagnetická vinutí pro elektromagnetické stroje, elektromatnetické stroje, přístroje na elektrické pokovování, elektrotechnické přístroje, elektrotechnické nástroje, elektrotechnická zařízení nespadající do jiných tříd zboží, thermoelektrické součástky, sireny pro stroje, poplašná zařízení, zařízení na měření uražené vzdálenosti, zařízení na měření ujeté vzdálenosti pro taxi s vydavačem potvrzenek, signalisační zařízení s blýskavkou, ohřívače potravy, měřiče elektrické a jiné frekvence, spoje pro bezpečnostní elektrické přístroje, žárovky s plynovou náplní, geodetické přístroje a nástroje, elektrické jiskrové dozorčí přístroje, vysokofrekvenční přístroje, přístroje na elektrické zapalování na dálku, kontrolní zjišťovací přístroje a nástroje, isolované kabely a dráty, přístroje pro zjišťování závad v isolaci elektrického vedení, lucerny, magické, optické železniční signalisační, signalisační lucerny, měřiče světla, světla pro nautické a plavecké signalisování, příjímače na zesílený zvuk, signalizační zařízení pro železnice se světelným a blýskavým světelným provozem, světelná znamení, desky pro světelná znamení, přístroje na zkoušení materiálu, matematické přístroje, měřící přístroje, přístroje na přesné měření, měřící přístroje na elektrický proud, měřící nástroje, megafony, měřiče časové, mikrofony, Morseovy přístroje, stroje pro mluvicí přístroje, stoupačky a měniče pro ně, lodní signalisační přístroje, pozorovací přístroje, ohmmetry, ozonisační přístroje, televisní přístroje, přístroje nástroje a zařízení pro mechaniku, dozorčí desky s plánovým rozvrhem, desky a deskové soustavy pro akumulátory a světelná znamení, zásuvky na zapínání proudu, zásuvky na objímkové zapínače, stiskací zásuvky pro žárovky, mocné elektrické transformátory, přesné přístroje, telegrafická tiskací zařízení, promítací přístroje, udavače množství, radiové přístroje, radioelektrické přístroje, radiografické přístroje, radiotelegrafické a cestovní radiotelegrafické přístroje, radio-telefonní a cestovní radiotelefonní přístroje, zařízení pro bezpečnost na drahách, přístroje pro rychlé telegrafování, příjímací přístroje pro zesilovače, telefony a bezdrátovou telegrafii, přijímače pro bezdrátovou telefonii, přístroje, nástroje a zařízení pro přijímání zvuku, časoměrné přístroje se záznamem, zaznamenávací přístroje, přístroje na záznam vzdálenosti, přístroje na záznam a měření vzdálenosti, přístroje na záznam a reprodukci zvuku, automatické regulátory teploty, teploty ve světnici a rychlosti při mluvících strojích, měřiče teploty na odporech, odporové svařovací elektrické přístroje, respirátory, počítače obrátek, rheostaty, vědecké přístroje pro dodávku stlačeného a tekutého plynu, vědecné přístroje a nástroje vůbec, přístroje na automatický záznam, vysílací stanice bezdrátové telegrafie a telefonie, třídiče vln pro bezdrátovou telegrafii a telefonii, přepínací elektrické krabice, přípojky a koncovky, drát s hedvábnou isolací, zpívací přístroje, přístroje na zjišťování zvuku, přístroje, nástroje a zařízení na přenášení zvuku, zvukové přístroje, řídiče rychlosti, pro obrátkové stroje, měřiče rychlosti, přístroje na kontrolu veřejných přepravních prostředků co do rychlosti, regulátory rychlosti pro mluvící stroje, zařízení pro spouštění a zastavonání mluvících strojů, nosiče elektrických přístrojů, kinematografické mluvící přístroje, mluvící přístroje, součástky a vybavení k nim, zařízení pro automatické zapínání mluvících strojů zasunutím mince, regulátory rychlosti mluvicích strojů, učebné přístroje a nástroje, telegrafické přístroje, telegrafické nástroje, tisknoucí telegrafické přístroje, telegrafická zařízení, isolované dráty pro telegrafy, telefonní přístroje, přijímače telefonní, telefony vůbec, telefonní vodiče, telefonní dráty, televisní přístroje, měřiče a regulátory teploty, zkušební pece, zkušební a kontrolní zařízení pro přístroje, thermoelektrické baterie a součástky k nim, voltmetry, vážicí přístroje a nástroje, přístroje pro vysílání, předávání, příjímání a zesilování bezdrátové telegrafie a telefonie a součástky k nim. Zvláště pak: vědecké, námořní, kontrolní, fotografické, kinematografické, optické, váhové, měřící, signalisační záchranné a radiové přístroje a nástroje a oheň hasící přístroje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.18, 26.01.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Imperial Chemical Industries PLC; London; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  10.10.2002 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.10.2002 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zaniknuté ochranné známky 05.08.2003 8/2003 MA3M
 
POZ 26909
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 26909
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Prihláška OZ 10.10.1952 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu 10.10.1992 Typ Doručené
POZ 26909
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku