Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 269-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  234478 
(151)  Dátum zápisu  21.03.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  269-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.06.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Nápoje pre dojčatá; diabetické a dietetické nápoje z produktov rastlinného pôvodu; nápoje obohatené vitamínmi; prípravky (požívatiny) obsahujúce biologické katalyzátory pre fyzicky aktívne osoby; športovcov a rekonvalescentov; posilňujúce požívatiny; extrakty a potravinové doplnky zaradené v tejto triede; diabetické a dietetické požívatiny a potraviny na osobnú výživu; prípravky na posilnenie imunity organizmu a zlepšenie zdravia, všetko uvedené na liečebné účely.
30 - Nápoje na báze čaju, čokolády, kávy a kakaa vrátane práškových a instantných patriace do tejto triedy.
32 - Nealkoholické nápoje, najmä instantné vrátane nápojov na báze vínneho extraktu, sirupy, šťavy a iné prípravky na prípravu nealkoholických nápojov, všetko patriace do tejto triedy; nápoje rastlinného pôvodu patriace do tejto triedy, napr. mušty, džúsy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.10, 05.03.04, 25.01.19, 26.01.06, 27.01.12, 27.01.09, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOPNATUR s.r.o.; K Teplinám 679, 763 15 Slušovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.; J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  22.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.06.2011 06/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 05/2013 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2015 10/2015 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 269-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 269-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.02.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 22.02.2011 Typ Doručené
1b Plná moc 22.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.02.2011 Typ Platba
3 Oznámenie k poplatkom 28.02.2011 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 10.03.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.04.2011 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 08.04.2011 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.04.2011 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 15.04.2011 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 15.08.2011 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 05.09.2011 Typ Platba
10 40 Doplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 07.09.2011 Typ Platba
11 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 12.10.2011 Typ Odoslané
12 Vyjadrenie k námietkam 23.11.2011 Typ Doručené
13 výzva na doplnenie podania námietok 22.12.2011 Typ Odoslané
14 Výpoveď plnej moci 07.02.2012 Typ Doručené
15 Výpoveď plnej moci 09.02.2012 Typ Doručené
15a Doklad 09.02.2012 Typ Doručené
16 rozhodnutie o zamietnutí námietok 14.12.2012 Typ Odoslané
17 pokyn na zápis po zverejnení 27.02.2013 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.03.2013 Typ Odoslané
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2015 Typ Platba
20 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2015 Typ Doručené
20a Oznámenie k poplatkom 27.05.2015 Typ Doručené
20b Doklad o podniku/podnikateľovi 27.05.2015 Typ Doručené
20c Sprievodný list 27.05.2015 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2015 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.05.2016 Typ Doručené
22a Plná moc 30.05.2016 Typ Doručené
22b Výpoveď plnej moci 30.05.2016 Typ Doručené
23 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 06.06.2016 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Typ Odoslané
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.06.2020 Typ Doručené
POZ 269-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.09.2015 TOPNATUR s.r.o. ASP CZECH, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.08.2016 Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o. LABUDÍK Miroslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku