Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2685-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  249956 
(151)  Dátum zápisu  20.05.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.05.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2685-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.12.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Adhezíva (lepiace materiály) pre priemyselné použitie; lepidlá na obkladačky.
19 - Nekovové stavebné materiály; stavebná malta; omietky; nekovové vonkajšie plášte budov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STOPTER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PARAPETROL a. s.; Štefánikova 15, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  neplatná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2019 02/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2019 07/2019 FG3M
3 Ochranné známky vyhlásené za neplatné 26.05.2021 10/2021 MC3M
 
POZ 2685-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2685-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.12.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.12.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.12.2018 Typ Platba
4 výsledok rešerše 11.01.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 14.01.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2019 Typ Odoslané
7 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 15.05.2020 Typ Doručené
7a Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
7b Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
7c Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
7d Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
7e Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
7f Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
7g Príloha inde neuvedená 15.05.2020 Typ Doručené
7h Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 15.05.2020 Typ Doručené
7i Návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť 15.05.2020 Typ Doručené
7j Plná moc 15.05.2020 Typ Doručené
8 41 Poplatok - kaucia 21.05.2020 Typ Platba
9 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 21.05.2020 Typ Platba
10 Doplnenie materiálov 05.06.2020 Typ Doručené
10a Plná moc 05.06.2020 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 05.06.2020 Typ Doručené
11 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 10.06.2020 Typ Odoslané
12 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 11.08.2020 Typ Doručené
13 Podanie inde neuvedené 21.10.2020 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 21.10.2020 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 27.10.2020 Typ Odoslané
15 menovanie, zvolanie komisie 18.01.2021 Typ Interné listy
16 protokol o rokovaní komisie 03.03.2021 Typ Interné listy
17 protokol o hlasovaní komisie 03.03.2021 Typ Interné listy
18 rozhodnutie o neplatnosti OZ 19.03.2021 Typ Odoslané
19 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 16.04.2021 Typ Doručené
19a Príloha inde neuvedená 16.04.2021 Typ Doručené
19b Sprievodný list 16.04.2021 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 27.04.2021 Typ Odoslané
21 vyhláška pre vestník - neplatnosť 27.04.2021 Typ Interné listy
22 vnútrospisový list 05.05.2021 Typ Interné listy
POZ 2685-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku