Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2681-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2681-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.11.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Rum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.05.19, 26.02.16, 26.02.18, 26.11.08, 26.11.05, 27.05.08, 27.05.05, 27.99.15, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivomodrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ST. NICOLAUS - trade, a.s.; Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  G. Lehnert, s. r. o.; Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.11.2021 22/2021 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 12.01.2022 1/2022 XA3M
 
POZ 2681-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.10.2021 96,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 04.11.2021 50,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.02.2022 25,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2681-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 20.10.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 20.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.10.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 27.10.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.10.2021 Typ Interné listy
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 02.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 02.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2021 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 08.11.2021 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 10.11.2021 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 10.11.2021 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 16.12.2021 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.02.2022 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 11.02.2022 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 17.03.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 20.04.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 20.04.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.04.2022 Typ Odoslané
Výzva na preukázanie používania staršej OZ 28.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zastavenie konania 08.07.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie podania 08.07.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 08.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.07.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 20.07.2022 Typ Odoslané
Informácia z WIPO o výmaze MOZ 28.07.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (odpadol dôvod) 05.08.2022 Typ Odoslané
POZ 2681-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku