Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2676-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  257374 
(151)  Dátum zápisu  30.03.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  30.03.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2676-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.12.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  27.04.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 16, 17, 22 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Baliace stroje; dávkovače lepiacej pásky (stroje); triediace stroje; pásy na dopravníky; viazacie stroje, samoviazače; etiketovacie stroje; upínacie zariadenia, upínacie vretená (časti strojov); tlačiarenské stroje; drviace stroje; lisy (priemyselné stroje); dopravníky (stroje); drviče odpadu (stroje).
16 - Kancelárske obálkovacie stroje; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; plastové bublinové fólie (na balenie); papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; obálky na dokumenty (papiernický tovar); paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); viskózové fólie na balenie; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); papier; tlačiarenské štočky; hárky papiera; kartón, lepenka; tuby z kartónu; toaletný papier; papierové kornúty; obaly (papiernický tovar); papierové obaly na mliečne výrobky; baliaci papier; listový papier; papierové vreckovky; papiernický tovar; baliace plastové fólie; papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; etiketovacie kliešte; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; lepenkové alebo papierové krabice; plastové bublinkové fólie na balenie; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; papierové utierky; paletizačné plastové fólie; škrobové obalové materiály; papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály.
17 - Gumové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; fólie z regenerovanej celulózy (nie na balenie); plastové fólie, nie na balenie; viskózové fólie, nie na balenie; lepiace pásky (nie na lekárske, kancelárske použitie alebo pre domácnosť); samolepky (nie na lekárske a kancelárske použitie a pre domácnosť); plasty, syntetické látky (polotovary); gumové alebo plastové tesniace alebo výplňové hmoty; plastové fólie na poľnohospodárske použitie; textilné lepiace pásky.
22 - Viazacie nekovové pásky; textilné vrecká na balenie; vrecia na prepravu a uchovávanie sypkých tovarov; baliace materiály (výplňové, tlmiace), nie gumové, plastové, papierové alebo lepenkové; motúzy na balenie; viazacie nekovové priadze; laná na balenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 26.04.07, 26.04.16, 26.01.04, 26.11.13, 27.05.08, 27.05.12, 27.05.24, 27.99.15, 29.01.13, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Biela, zelená, sivá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Emporium BW s.r.o.; Jeruzalemská 3, Trnava 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.12.2021 23/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 27.04.2022 8/2022 FG3M
 
POZ 2676-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.10.2021 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2676-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 19.10.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 19.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 19.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 21.10.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.10.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.10.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.10.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 21.10.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.10.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 27.10.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.10.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.11.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 15.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2021 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.11.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.11.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 19.11.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 2676-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku