Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 26724
(111)  Číslo ochrannej známky  155173 
(151)  Dátum zápisu  13.07.1962 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  26724 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.06.1962 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Tabak spracovaný a nespracovaný. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.01, 24.03.12, 25.01.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED; Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Jiří ČERMÁK; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 08/2002 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
 
POZ 26724
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 26724
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zmenu adresy 31.12.1998 Typ Doručené
2 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.12.1998 Typ Doručené
3 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
4 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
5 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 24.06.1999 Typ Interné listy
6 pokyn na zápis prevodu 24.06.1999 Typ Interné listy
7 dodatok k osvedčeniu OZ 07.09.1999 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.01.2002 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.01.2002 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.12.2011 Typ Doručené
11a Plná moc 28.12.2011 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.12.2011 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.01.2012 Typ Platba
14 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.01.2012 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.09.2019 Typ Doručené
16a Plná moc 16.09.2019 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.10.2021 Typ Doručené
POZ 26724
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa British-American Tobacco Company Limited
British-American Tobacco Company Limited
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.02.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.11.2019 JUDr. Jiří ČERMÁK ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku