Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2662-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200697 
(151)  Dátum zápisu  08.10.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2662-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.09.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.01.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva; služby realitných kancelárií; služby kreditných kariet. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CLUB CASH 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Diners Club International Ltd.; 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.01.2003 01/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.10.2011 10/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.10.2011 10/2011 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 2662-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2662-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.09.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.09.2001 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 27.09.2001 Typ Odoslané
4 Plná moc 25.10.2001 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 23.04.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 23.04.2002 Typ Interné listy
7 Žiadosť o opravu 25.07.2002 Typ Doručené
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.10.2002 Typ Odoslané
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.07.2011 Typ Platba
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.07.2011 Typ Platba
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2011 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.07.2011 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 12.09.2011 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.01.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 27.08.2021 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.08.2021 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
18 všeobecný referátnik 22.09.2021 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.10.2021 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2662-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.08.2011 Diners Club International Ltd. Diners Club International Ltd.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 11.10.2021 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku