Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 266-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258290 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  266-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  45, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  45 - Osobní strážcovia; sprevádzanie do spoločnosti; detektívne kancelárie; zoznamovacie služby (hľadanie partnera); nočné stráženie; otváranie bezpečnostných zámkov; požičiavanie spoločenských odevov; kremácia; pátranie po nezvestných osobách; pohrebné služby; pohrebné obrady; požičiavanie odevov; strážne služby; svadobné agentúry; poradenstvo v oblasti fyzickej bezpečnosti; zostavovanie horoskopov; hasenie požiarov; organizovanie náboženských obradov; adopčné agentúry; monitorovanie poplašných a bezpečnostných zariadení; opatrovanie detí doma; prehliadky batožiny z bezpečnostných dôvodov; obývanie bytov a domov počas neprítomnosti majiteľov; opatrovanie zvierat (chovaných v domácnosti) doma; pátranie po minulosti osôb; straty a nálezy; mediačné služby; bezpečnostné prehliadky tovární; prenájom protipožiarnych alarmov; prenájom hasiacich prístrojov; arbitrážne služby; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; právny výskum; zastupovanie v súdnych sporoch; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); registrácia doménových mien (právne služby); služby rozhodcovských súdov; prenájom trezorov; genealogický výskum; plánovanie a príprava svadobných obradov; online služby sociálnych sietí; vypúšťanie holubov pri rôznych príležitostiach; balzamovanie; vypracovávanie právnych dokumentov; pátranie po ukradnutom majetku; právne služby súvisiace s licenciami; astrologické poradenstvo; špiritistické poradenstvo; veštenie z kariet; individuálne módne poradenstvo; štylizovanie súkromných listov; vedenie pohrebných obradov; dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); vedenie náboženských obradov; vodenie psov von; prenájom názvov internetových domén; pomoc pri obliekaní kimona; právne poradenstvo pri odpovediach na verejné súťaže; udeľovanie licencií (právne služby) na vydávanie softvéru; právny dohľad; organizovanie politických zhromaždení; právne poradenstvo pri prieskume patentov; advokátske právne služby; hotelové komornícke služby; poradenstvo pozostalým; služby plavčíkov; právne služby pre prisťahovalcov; vykladanie z tarotových kariet pre tretie osoby; audity dodržiavania predpisov; audity dodržiavania právnych predpisov; prevody vlastníckych práv (právne služby); politické lobovanie; líčenie zosnulých; monitorovanie pomocou dronov; vymáhanie práva; agentúry sprostredkúvajúce spoločenské kontakty; individualizované nákupy pre tretie osoby; monitorovanie zdravotníckych alarmov; bezpečnostný dohľad nad objektami prostredníctvom diaľkových monitorovacích systémov; lokalizácia a sledovanie hľadaných osôb a strateného majetku; doručovanie oznámení o súdnych konaniach; náhradnícke čakanie v rade.
44 - Psychologické služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.03.17, 01.03.12, 01.07.06, 01.07.12, 26.01.13, 26.01.05, 26.02.13, 24.09.03, 29.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  tmavozelená, svetlozelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PETIJA s.r.o.; Krupinská 12, Košice 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Roman Frnčo, advokát; Uralská 11, 040 12 Košice 12; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 266-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.02.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 266-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 09.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.02.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 09.02.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.02.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 21.03.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 266-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku