Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2656-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2656-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Vedecké, výskumné, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, audiovizuálne, optické, signalizačné, detekčné, skúšobné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie zariadenia; počítače a periférne zariadenia počítačov; potápačské kombinézy, potápačské masky, tampóny do uší pre potápačov, nosové štipce pre plavcov a potápačov, potápačské rukavice, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; hasiace prístroje.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; peňažníctvo; nehnuteľnosti (služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Pôžička na refinancovanie 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Poštová banka, a.s.; Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2656-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2656-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.11.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 23.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.11.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 15.12.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.12.2020 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 01.03.2021 Typ Odoslané
POZ 2656-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku