Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2656-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201640 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2656-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.09.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Softvér - programy pre počítače, ekonomické a informačné systémy.
37 - Servis v oblasti počítačového hardvéru.
42 - Servis a poradenstvo v oblasti počítačových programov, vývoj a tvorba softvéru, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.18, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným; Stromová 13, 837 62 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2005 04/2005 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.08.2011 08/2011 TC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 04.08.2011 08/2011 QB3M
6 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2013 09/2013 PC3M
8 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 03.09.2013 09/2013 QC3M
9 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33205400 1 INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným výlučná 06.06.2011 neplatná
 
POZ 2656-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2656-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.09.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 10.09.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.09.2001 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.04.2002 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 25.06.2002 Typ Doručené
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.06.2002 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 27.06.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.02.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.02.2005 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2005 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 03.03.2005 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.03.2011 Typ Doručené
12a Doklad 24.03.2011 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 24.03.2011 Typ Doručené
13a Licenčná zmluva 24.03.2011 Typ Doručené
14 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 31.03.2011 Typ Platba
15 vyžiadanie poplatku 06.04.2011 Typ Odoslané
16 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 06.04.2011 Typ Odoslané
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2011 Typ Platba
18 Odpoveď na správu úradu 12.05.2011 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 13.06.2011 Typ Odoslané
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.08.2011 Typ Doručené
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.09.2011 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 24.10.2011 Typ Odoslané
23 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2013 Typ Doručené
23a Doklad o prevode/prechode 11.04.2013 Typ Doručené
23b Doklad 11.04.2013 Typ Doručené
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2013 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 16.07.2013 Typ Odoslané
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.01.2021 Typ Doručené
27 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.09.2021 Typ Doručené
27a Sprievodný list 03.09.2021 Typ Doručené
28 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.09.2021 Typ Odoslané
29 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.09.2021 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Typ Odoslané
POZ 2656-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.02.2005 LCS INTERNATIONAL, a. s. LCS INTERNATIONAL, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.06.2011 Asseco Solutions, a.s. LCS INTERNATIONAL, a. s.
3 Prevod majiteľa 27.06.2013 INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným Asseco Solutions, a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2013 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku