Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 265-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  265-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 09, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Regeneračné prípravky rastlinného pôvodu s tonizačnými a harmonizačnými účinkami na posilnenie imunity a doplnenie energie ľudského organizmu (výživové doplnky); posilňujúce požívatiny bohaté na bielkoviny (výživové doplnky); potravinové doplnky; diabetické a dietetické nápoje.
09 - Počítačový hardvér; počítačový softvér (nahraté počítačové programy).
25 - Odevy; obuv, pokrývky hlavy.
29 - Arašidové mlieko; mandľové mlieko.
30 - Čaj; nápoje na báze čaju; ľadový čaj; čokoládové, kávové a kakaové nápoje; glukóza na prípravu jedál; sladové výťažky (potraviny); výrobky z medu a melasy (potraviny); sladké drievko (cukrovinky); príchuti do nápojov (okrem éterických olejov).
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne, šumivé, iontové a energetické nápoje; izotonické nápoje; sirupy, koncentráty a iné prípravky na prípravu nealkoholických nápojov; ovocné a zeleninové šťavy (nealkoholické nápoje); mušty; ovocné nektáre a nealkoholické nápoje z ovocných štiav; stolové a minerálne vody; práškové nealkoholické nápoje; prášky na prípravu nápojov; bio formačné širokospektrálne regeneračné nápoje; proteínové nápoje; nenávykové nápoje pre stimuláciu a regeneráciu organizmu a/alebo na zvýšenie jeho výkonnosti; koncentráty na výrobu nápojov fortifikované stopovými prvkami, vitamínmi, prírodnými alebo minerálnymi extraktmi; aperitívy nealkoholické; nealkoholické výťažky z ovocia; zeleninové šťavy (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva).
35 - Obchodný a podnikateľský prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; organizovanie výstav pre obchodné a reklamné účely; reklamná a inzertná činnosť v oblasti potravín a nápojov pre zvláštnu výživu, najmä energetických nápojov, dietetických potravinárskych výrobkov a posilňujúcich prostriedkov pre zdravotnú prevenciu a rekondíciu; reklama; vonkajšia reklama; distribúcia tovaru a propagačných tlačovín na reklamné účely; predvádzanie tovaru; podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie vzoriek tovarov; marketingové štúdie; televízna reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); vydávanie reklamných a propagačných textov; poradenská činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu.
41 - Informácie o možnostiach zábavy; organizovanie zábavných súťaží; organizovanie plánovania večierkov; organizovanie živých vystúpení.
44 - Odborné konzultačné a poradenské služby v potravinárstve, vrátane dietetických výrobkov a výrobkov na špeciálnu výživu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.02, 26.04.18, 25.01.18, 27.05.10, 27.05.08, 29.01.13, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kofola ČeskoSlovensko a.s.; Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Poruba, Ostrava; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecky InPaRtners, s. r. o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 265-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.02.2022 146,00 EUR
Doplatok správneho poplatku 06.06.2022 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 265-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.02.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 09.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.02.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 26.04.2022 Typ Interné listy
Žiadosť o opravu 24.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.05.2022 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.05.2022 Typ Doručené
vyžiadanie doplatku 26.05.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
POZ 265-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku