Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2642-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2642-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 07, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Mydlá; prípravky na čistenie zubov; čistiace tekutiny na okná automobilov; tekutiny na čistenie okien vozidiel; čistiace prípravky na predné sklá vozidiel; čistiace prípravky na vozidlá; leštiace prípravky; leštidlá pre automobily; detergenty pre automobily; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese; prípravky na čistenie povrchov; voňavkárske výrobky; éterické oleje; kozmetické prípravky; kozmetické vlasové vodičky; bieliace prípravky na použitie v domácnosti; prípravky na pranie; bieliace prípravky na čistenie kože; prípravky na čistenie látok; prípravky na čistenie obuvi; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie podláh; prípravky na leštenie; odmasťovacie prípravky na použitie v domácnosti; brúsivá; brúsne prípravky.
07 - Výdajné stojany na dopĺňanie kvapalín a nemrznúcich zmesí do ostrekovačov; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon; liahne; predajné automaty; predajné automaty na mince; predajné automaty na žetóny; automatické výdajné stroje; zariadenia na dávkovanie tekutých saponátov; výdajné stojany pohonných hmôt pre čerpacie stanice; výdajné stroje; vodné pumpy; čerpadlá, pumpy [stroje]; stroje na prívod vody [pumpy]; čerpacie zariadenia; čerpadlá na tekutiny; systémy na čerpanie kvapalín; komponenty pre čerpacie stanice; dávkovače [časti strojov]; dávkovacie ventily [časti strojov]; dávkovacie stroje [s výnimkou predajných automatov]; uzavieracie ventily; ventily pre čerpadlá; zariadenia na automatické umývanie vozidiel; umývačky okenných skiel; generátory prúdu, zdroje prúdu; stroje na výrobu elektrického prúdu; zariadenia zabezpečujúce nepretržitú dodávku prúdu [stroje] na výrobu elektrickej energie; spojky pre stroje; prevodové jednotky do strojov; prevodové mechanizmy pre iné ako pozemné vozidlá; prevodové pohony s výnimkou prevodových pohonov pre pozemné vozidlá; obrábacie stroje.
37 - Prenájom výdajných strojov, vodných púmp, čerpadiel, čerpacích zariadení, čerpadiel na tekutiny, systémov na čerpanie kvapalín a výdajných stojanov na dopĺňanie kvapalín do ostrekovačov; stavebníctvo; oprava alebo údržba predajných automatov; čerpacie stanice (benzínové pumpy); tankovanie benzínu do motorových vozidiel; pumpovanie tekutín; údržba automatov; oprava alebo údržba zariadení na umývanie vozidiel; čistenie a umývanie automobilov; umývanie motorových vozidiel; čistenie a leštenie motorových vozidiel; leštenie automobilov; čistenie okien; údržba okien vozidiel; prenájom čistiacich a umývacích strojov a zariadení; ošetrovanie vozidiel protikorozívnymi nátermi; údržba strojných zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných systémov; elektrické spotrebiče (inštalovanie a opravy -); opravy a údržba čerpadiel; opravy a údržba dopravných prostriedkov, tankovanie paliva; opravy a údržba prístrojov a zariadení na distribúciu a reguláciu elektriny; opravy a údržba vedení; opravy alebo údržba vybavenia benzínových čerpacích staníc; opravy automobilov; opravy častí motorov; opravy čerpadiel; opravy potrubí; opravy strojov; poradenské služby v oblasti opravy vozidiel; poradenské služby v oblasti údržby a opravy mechanických a elektrických zariadení; poskytovanie informácií v oblasti opravy pozemných vozidiel; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby automobilov; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby čerpadiel; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby klimatizačných zariadení; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby skladovacích nádrží; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby vybavenia benzínových čerpacích staníc; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby zariadení na umývanie vozidiel; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby predajných automatov; pumpy a čerpadlá (opravy -); služby autoservisov (opravy a tankovanie pohonných hmôt); stroje (inštalácia, údržba a opravy -); údržba a opravy častí a doplnkov budov; výstavba a opravy budov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.13, 26.11.25, 06.03.12, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ECOTANK s. r. o.; Elektrárenská 4, 830 14 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2642-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2642-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.10.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 14.10.2021 Typ Doručené
1b Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 14.10.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 14.10.2021 Typ Doručené
1d Generálna plná moc 14.10.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 14.10.2021 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 14.10.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 15.10.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.11.2021 Typ Platba
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 02.11.2021 Typ Platba
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2642-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku