Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 264-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230581 
(151)  Dátum zápisu  16.09.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  264-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.06.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholický aperitív; arašidové mlieko (nápoje nealkoholické); výťažky z chmeľu na výrobu piva; citronády; jablkový džús (nealkoholický); ovocné džúsy; hroznový mušt (nekvasený); nealkoholický koktail; kvas (nealkoholický nápoj); prípravky na výrobu likérov; lítna voda; prípravky na výrobu minerálnych vôd; minerálne vody (nápoje); mandľové mlieko ako nápoj; mušty; izotonické nápoje; medové nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; nápoje srvátkové; nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné nektáre; nealkoholické ovocné výťažky; paradajkový džús (nápoj); pivná mladinka; pivo; prášky na prípravu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov; sarsaparilový nápoj; selterská voda, minerálka; šerbety (ovocné nápoje); sirupy na výrobu malinoviek; sirupy na výrobu nápojov; sladina; sladové pivo; sóda; srvátkové nápoje; stolové vody; sýtená voda; prípravky na výrobu sýtenej vody; tablety na prípravu šumivých nápojov; sódová voda; vody (nápoje); zázvorové pivo; zeleninové džúsy (nápoje).
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; reklamné agentúry; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; vyhotovenie a príprava daňového priznania; fakturácia; fotokopírovanie; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); obchodné alebo podnikateľské informácie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; klasifikovanie vlny; komerčné informačné kancelárie; štatistické kompilácie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; marketingové štúdie; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných a priemyselných podnikov; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; písanie na stroji; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; služby poskytované v súvislosti so sťahovaním podnikov; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo pri vedení podnikov; služby porovnávania cien; posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti; prenájom predajných automatov; zabezpečovanie predplácania novín a časopisov; predplatné telekomunikačných služieb; predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; reklama (on line -) na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; revízia účtov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; rozhlasová reklama; rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; služby outsourcingu; vyhľadávanie sponzorov; spracovanie textov; sprostredkovateľne práce; stenografia; televízna reklama; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; obchodný manažment v oblasti umenia; vedenie kartoték v počítači; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); vyhľadávanie sponzorov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie); detské jasle; hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne; jedálne (závodné); kaviarne; prevádzkovanie kempingov; služby motelov; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; poskytovanie ubytovania pre zvieratá; ubytovacie služby prázdninových táborov; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov; prenájom turistických stanov; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne); rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.18, 02.01.23, 09.01.07, 24.01.08, 26.01.20, 26.01.24, 26.03.06, 26.07.03, 27.01.12, 27.05.22, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.04, 27.99.02 
(540) Vyjadrenie