Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2638-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2638-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 04, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky; voňavky; toaletné vody; oleje na kozmetické použitie; voňavkárske výrobky; bylinkové výťažky na kozmetické použitie; esenciálne oleje; aromatické látky; voňavkárske oleje; prírodné oleje; liečivé oleje.
04 - Včelí vosk; sviečky (na svietenie); vosky (surovina); vosky na svietenie; materiály na svietenie; parafín; parfumované sviečky; sviečkové knôty; včelí vosk na výrobu kozmetických prípravkov.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3 a 4 tohto zoznamu; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3 a 4 tohto zoznamu; podpora predaja (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
40 - Spracovanie vosku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SO.SLOW 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SO.SLOW, s.r.o.; Na Vratkách 15, 841 01 Bratislava 42; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2638-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2638-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 20.11.2020 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.11.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 20.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.11.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 18.01.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.01.2021 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.01.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 22.03.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 22.03.2021 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7d Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7e Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7f Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7g Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7h Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7i Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7j Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7k Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7l Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7m Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7n Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7o Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7p Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7q Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7r Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
7s Príloha inde neuvedená 22.03.2021 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 22.03.2021 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.04.2021 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 16.04.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie doplatku 04.05.2021 Typ Odoslané
12 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 07.05.2021 Typ Platba
POZ 2638-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku