Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 26349
(111)  Číslo ochrannej známky  155374 
(151)  Dátum zápisu  07.02.1963 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  31.03.2012 
(210)  Číslo prihlášky  26349 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.03.1962 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Tabak spracovaný a nespracovaný, fajčiarske potreby, zápalky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SANTOS DUMONT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rothmans of Pall Mall Limited; Zählerweg 4, CH 6300 Zug; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  31.03.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 6/2002 ND3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.07.2005 7/2005 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 26349
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.04.2002 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 25.04.2005 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.04.2005 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 25.01.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.01.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 26349
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Spis Praha Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Doručené
p.na dodatok 13.01.1997 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.1997 Typ Odoslané
Plná moc 28.03.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.03.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.04.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.04.2005 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.04.2005 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.04.2005 Typ Platba
Plná moc 27.04.2005 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 31.05.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 28.12.2011 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.01.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.01.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.08.2021 Typ Doručené
POZ 26349
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa American Cigarette Company /Overseas/ Limited
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.04.2002 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.05.2005 Rothmans of Pall Mall Limited Rothmans of Pall Mall Limited
3 Zápis alebo zmena zástupcu 03.05.2005 ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
4 Zápis alebo zmena zástupcu 30.01.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku