Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 26349
(111)  Trademark Number  155374 
(151)  Registration Date  07.02.1963 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  31.03.2012 
(210)  Application Number  26349 
(220)  Application Date  31.03.1962 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  34 
(511)  List of Classified Goods and Services  34 - Tabak spracovaný a nespracovaný, fajčiarske potreby, zápalky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  SANTOS DUMONT 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Rothmans of Pall Mall Limited; Zählerweg 4, CH 6300 Zug; CH 
(740)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  31.03.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  31.03.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 6/2002 ND3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.07.2005 7/2005 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 26349
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.04.2002 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 25.04.2005 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.04.2005 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 25.01.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.01.2012 132,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 26349
S/N Item Name Date Type Document Payment
Spis Praha Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Type Delivered
p.na dodatok 13.01.1997 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.1997 Type Sent document
Plná moc 28.03.2002 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.03.2002 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2002 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.04.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 18.04.2005 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.04.2005 Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.04.2005 Type Payment
Plná moc 27.04.2005 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 31.05.2005 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.12.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.12.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 28.12.2011 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.01.2012 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.01.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.08.2021 Type Delivered
POZ 26349
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa American Cigarette Company /Overseas/ Limited
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.04.2002 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.05.2005 Rothmans of Pall Mall Limited Rothmans of Pall Mall Limited
3 Zápis alebo zmena zástupcu 03.05.2005 ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
4 Zápis alebo zmena zástupcu 30.01.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku