Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2634-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  246323 
(151)  Dátum zápisu  27.12.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2634-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.12.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.09.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.02.2018 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové hry (softvér); sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné hudobné súbory; elektronické publikácie (sťahovateľné); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov.
35 - Reklama; reklamné agentúry; rozhlasová reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; písanie reklamných textov; spracovanie textov; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; príprava a realizácia mediálnych a reklamných projektov a koncepcií; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie tovaru; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; marketing; marketingový prieskum; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; komerčné informačné kancelárie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné sprostredkovateľské služby; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach.
38 - Poskytovanie diskusných fór online; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; telekomunikačné služby; bezdrôtové vysielanie; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; posielanie správ; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos digitálnych súborov; kontinuálny prenos dát (streaming); komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; komunikácia prostredníctvom optických sietí; elektronická pošta; poskytovanie prístupu do databáz; spravodajské kancelárie.
41 - Zábava; televízna zábava; rozhlasová zábava; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; poskytovanie informácií v oblasti športu; informácie o výsledkoch športových podujatí; vzdelávanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; vyučovanie; školenia; publikačné služby (okrem vydávania reklamných textov); písanie textov; vydávanie textov (okrem reklamných); formátovanie textov (nie na reklamné účely); vydávanie tlačených publikácií; vydávanie kníh; on-line vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; fotografické reportáže: reportérske služby; tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia: rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie lotérií; diskotéky (služby); nočné kluby (zábava).
45 - Online služby sociálnych sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Dnes športujem 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Čačala Daniel; Hospodárska 71 , 917 01 Trnava; SK;
Vollmann Otto; 1. mája 13, 064 01 Stará Ľubovňa; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.09.2017 09/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.02.2018 02/2018 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2020 09/2020 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 2634-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2634-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.12.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 15.12.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.12.2016 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.02.2017 Typ Platba
4 Pripomienky proti zápisu označenia do registra 24.02.2017 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 24.02.2017 Typ Doručené
5 výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 16.03.2017 Typ Odoslané
6 Vyjadrenie k pripomienkam 28.04.2017 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 28.04.2017 Typ Doručené
7 Urgencia 28.04.2017 Typ Doručené
8 Vyjadrenie k vzneseným pripomienkam 09.08.2017 Typ Odoslané
9 výsledok rešerše 07.08.2017 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie POZ 07.08.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.01.2018 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis prevodu 25.06.2020 Typ Doručené
13a Osvedčovacia doložka 25.06.2020 Typ Doručené
13b Doklad o prevode 25.06.2020 Typ Doručené
13c Plná moc 25.06.2020 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 03.07.2020 Typ Odoslané
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.07.2020 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 31.07.2020 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis prevodu 21.10.2021 Typ Doručené
17a Osvedčovacia doložka 21.10.2021 Typ Doručené
17b Doklad o prevode 21.10.2021 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 16.11.2021 Typ Odoslané
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.11.2021 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2634-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 29.07.2020 Čačala Daniel Čačala Daniel
Šlosár Kamil Šlosár Kamil
Vollmann Otto Zahradnik Igor
2 Zápis alebo zmena zástupcu 29.07.2020 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o. LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
3 Prevod majiteľa 24.11.2021 Čačala Daniel Čačala Daniel
Vollmann Otto Šlosár Kamil
Vollmann Otto
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku