Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2633-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2633-2021 
(220)  Application Date  14.10.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.12.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 21, 26, 28, 31, 35, 40, 41, 42, 44, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papiernický tovar; papier a lepenka; písacie potreby; pohľadnice; papierové alebo lepenkové krabice; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; knihy; albumy; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; umelecké litografie; architektonické modely.
21 - Výrobky zo skla, porcelánu a keramiky; sklené nádoby; stolné stojany na nože; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); porcelán; ozdobné stolové misy; kuchynský stolový riad (okrem príborov); porcelánové, keramické, kameninové, terakotové alebo sklenené umelecké predmety; sklené poháre; rozprašovače na voňavky; záhradnícke rukavice; prestieranie na stolovanie okrem textilného a papierového.
26 - Umelé kvety; umelé ovocie; vence z umelých kvetov; umelé rastliny okrem vianočných stromčekov.
28 - Ozdoby na vianočné stromčeky; umelé vianočné stromčeky; držiaky na sviečky na vianočné stromčeky; drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom na večierkoch.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina čerstvé bylinky; osivá, sadenice a hľuzy plodín; poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované); zrná a semená (surové, nespracované); živé rastliny a kvety; krmivo pre zvieratá; prírodné trávniky; klíčky semien na botanické použitie.
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; subdodávateľské služby (obchodné služby); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; maloobchodné služby s tovarmi v triedach 16, 21, 26, 28, 31 tohto zoznamu a so službami v triedach 40, 41, 42, 44 a 45 tohto zoznamu.
40 - Spracovanie a úprava materiálov; spracovanie kinematografických filmov; zákazkové spracovanie kožušín; spracovanie papiera; spracovanie kože; informácie o úprave a spracovaní materiálov.
41 - Výchova; vzdelávanie; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; organizovanie živých vystúpení; prenájom dekorácií na predstavenia.
42 - Počítačové programovanie; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); vedecké a technologické služby; služby v oblasti výskumu a vývoja; Inžinierske činnosti; skúšobníctvo, overovanie a kontrola kvality; poskytovanie dočasného použitia online softvéru bez možnosti stiahnutia; navrhovanie interiérov; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov.
44 - Záhradníctvo; služby záhradných architektov; záhradkárske služby; aranžovanie kvetov; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; salóny krásy; krajinotvorba.
45 - Svadobné agentúry; plánovanie a príprava svadobných obradov; požičiavanie spoločenských odevov; pohrebné služby; pohrebné obrady; požičiavanie odevov; online služby sociálnych sietí. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.09, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.19, 27.99.19, 27.07.11, 26.11.05, 26.11.08 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  Biela, zlatá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ing. Ivana Prajová; Bernolákova 6248/39, 917 01 Trnava 1; SK 
(740)  Attorney(s)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.12.2021 23/2021 BA3M
 
POZ 2633-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2633-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.10.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 14.10.2021 Type Delivered
1b Osvedčovacia doložka 14.10.2021 Type Delivered
1c Plná moc 14.10.2021 Type Delivered
1d Osvedčovacia doložka 14.10.2021 Type Delivered
1e Plná moc 14.10.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 14.10.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.10.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.10.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 18.11.2021 Type Delivered
6 výsledok rešerše 19.11.2021 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 19.11.2021 Type Internal Letter
POZ 2633-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku