Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2633-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2633-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 26, 28, 31, 35, 40, 41, 42, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papiernický tovar; papier a lepenka; písacie potreby; pohľadnice; papierové alebo lepenkové krabice; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; knihy; albumy; papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; umelecké litografie; architektonické modely.
21 - Výrobky zo skla, porcelánu a keramiky; sklené nádoby; stolné stojany na nože; krištáľ (výrobky z krištáľového skla); porcelán; ozdobné stolové misy; kuchynský stolový riad (okrem príborov); porcelánové, keramické, kameninové, terakotové alebo sklenené umelecké predmety; sklené poháre; rozprašovače na voňavky; záhradnícke rukavice; prestieranie na stolovanie okrem textilného a papierového.
26 - Umelé kvety; umelé ovocie; vence z umelých kvetov; umelé rastliny okrem vianočných stromčekov.
28 - Ozdoby na vianočné stromčeky; umelé vianočné stromčeky; držiaky na sviečky na vianočné stromčeky; drobné darčeky alebo žartovné predmety rozdávané hosťom na večierkoch.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina čerstvé bylinky; osivá, sadenice a hľuzy plodín; poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované); zrná a semená (surové, nespracované); živé rastliny a kvety; krmivo pre zvieratá; prírodné trávniky; klíčky semien na botanické použitie.
35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; účtovníctvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; subdodávateľské služby (obchodné služby); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; maloobchodné služby s tovarmi v triedach 16, 21, 26, 28, 31 tohto zoznamu a so službami v triedach 40, 41, 42, 44 a 45 tohto zoznamu.
40 - Spracovanie a úprava materiálov; spracovanie kinematografických filmov; zákazkové spracovanie kožušín; spracovanie papiera; spracovanie kože; informácie o úprave a spracovaní materiálov.
41 - Výchova; vzdelávanie; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; organizovanie živých vystúpení; prenájom dekorácií na predstavenia.
42 - Počítačové programovanie; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; grafické dizajnérstvo; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); vedecké a technologické služby; služby v oblasti výskumu a vývoja; Inžinierske činnosti; skúšobníctvo, overovanie a kontrola kvality; poskytovanie dočasného použitia online softvéru bez možnosti stiahnutia; navrhovanie interiérov; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov.
44 - Záhradníctvo; služby záhradných architektov; záhradkárske služby; aranžovanie kvetov; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí alebo zvierat; salóny krásy; krajinotvorba.
45 - Svadobné agentúry; plánovanie a príprava svadobných obradov; požičiavanie spoločenských odevov; pohrebné služby; pohrebné obrady; požičiavanie odevov; online služby sociálnych sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.09, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.19, 27.99.19, 27.07.11, 26.11.05, 26.11.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Biela, zlatá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ing. Ivana Prajová; Bernolákova 6248/39, 917 01 Trnava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2633-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2633-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.10.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 14.10.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 14.10.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 14.10.2021 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 14.10.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 14.10.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.10.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.10.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.10.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 18.11.2021 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 19.11.2021 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 19.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2633-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku