Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2630-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2630-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové programy; softvérové aplikácie pre mobily; počítačové softvérové aplikácie.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS).
44 - Zdravotné poradenstvo; dietetické a výživové poradenstvo; starostlivosť o krásu ľudí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.04, 26.03.06, 05.03.06, 29.01.14, 05.03.13, 29.01.02, 29.01.01, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá #ffb533, červená #ef3554, zelená #43b356, modrá #1ac1b5. 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  myhealth s. r. o.; Lietavská 3094/7, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Igor Demčák, advokát; Justičná 8, 080 01 Prešov 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2020 02/2020 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 FC3M
 
POZ 2630-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2630-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.11.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 20.11.2019 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 20.11.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 20.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.11.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.11.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.12.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 17.12.2019 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 28.04.2020 Typ Doručené
6a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 28.04.2020 Typ Doručené
6b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 28.04.2020 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 28.04.2020 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 28.04.2020 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 04.06.2020 Typ Odoslané
9 výzva na doplnenie podania námietok 04.06.2020 Typ Odoslané
10 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.06.2020 Typ Platba
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 24.06.2020 Typ Platba
12 Žiadosť o vrátenie poplatku 24.06.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 24.06.2020 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 24.06.2020 Typ Doručené
12c Príloha inde neuvedená 24.06.2020 Typ Doručené
13 Žiadosť o vrátenie poplatku 24.06.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 24.06.2020 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 24.06.2020 Typ Doručené
13c Príloha inde neuvedená 24.06.2020 Typ Doručené
14 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 02.07.2020 Typ Odoslané
15 Doplnenie materiálov 02.07.2020 Typ Doručené
15a Plná moc 02.07.2020 Typ Doručené
16 vnútrospisový list 14.07.2020 Typ Interné listy
17 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 31.07.2020 Typ Odoslané
18 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.10.2020 Typ Doručené
18a Príloha inde neuvedená 07.10.2020 Typ Doručené
19 prvé predĺženie lehoty 08.10.2020 Typ Odoslané
20 Žiadosť inde neuvedená 10.12.2020 Typ Doručené
20a Plná moc 10.12.2020 Typ Doručené
20b Osvedčovacia doložka 10.12.2020 Typ Doručené
20c Plná moc 10.12.2020 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.12.2020 Typ Doručené
22 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 14.12.2020 Typ Odoslané
23 všeobecný referátnik 14.12.2020 Typ Odoslané
24 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 26.02.2021 Typ Odoslané
25 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 24.02.2021 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.03.2021 Typ Doručené
26a Plná moc 09.03.2021 Typ Doručené
26b Osvedčovacia doložka 09.03.2021 Typ Doručené
26c Plná moc 09.03.2021 Typ Doručené
27 oznámenie o zápise zmeny 10.03.2021 Typ Odoslané
28 všeobecný referátnik 12.03.2021 Typ Odoslané
POZ 2630-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 10.03.2021 JUDr. Igor Demčák, advokát Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku