Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2629-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2629-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  24, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  24 - Bytový textil; dojčenské zavinovačky; textílie a ich náhradky; textilné materiály; posteľné pokrývky; prikrývky; textilné podložky na prebaľovanie; dojčenské spacie vaky; detské deky; spacie vaky; mantinely do detských postieľok (posteľná bielizeň).
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; oblečenie pre bábätká; podbradníky, nie papierové; vrchné ošatenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ULITKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jana Hunyorová; Hlavná 232, 044 15 Nižná Myšľa; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2629-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.10.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2629-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 13.10.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 13.10.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 13.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 13.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 13.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.10.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.10.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 09.11.2021 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 2629-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku