Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2625-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2625-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy).
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby).
36 - Poskytovanie finančných informácií.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie informácií prostredníctvom lokálnej a globálnej počítačovej siete v oblasti telekomunikácií.
42 - Tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru ; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); návrh počítačových systémov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); uchovávanie elektronických údajov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); zhotovovanie kópií počítačových programov; analýza počítačových systémov; poskytovanie technických konzultácií v oblasti počítačového softvéru, počítačových sieťových zariadení, telefonických systémov, telekomunikačných zariadení, internetových telefonických systémov a telekomunikačných systémov; navrhovanie počítačových sietí a dátových úložísk; poskytovanie on-line nestiahnuteľného softvéru na zabezpečovanie interoperability viacerých softvérových aplikácií; poskytovanie aplikačných služieb (ASP) v oblasti softvéru na nahrávanie, prenos a prezeranie informácií, prezentácií, údajov a dokumentov prostredníctvom počítačových sietí, prevádzkovanie softvéru (pre tretie osoby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  i:Collections powered by Digitance & Nettle 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Digitance, s. r. o.; Údernícka 15, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  G. Lehnert, k.s.; Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.03.2021 05/2021 BA3M
 
POZ 2625-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2625-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.11.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 18.11.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 18.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.11.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.11.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 14.12.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.01.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 26.01.2021 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 26.01.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 02.02.2021 Typ Interné listy
8 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 24.03.2021 Typ Doručené
8a Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.03.2021 Typ Doručené
8b Plná moc 24.03.2021 Typ Doručené
8c Osvedčovacia doložka 24.03.2021 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 2625-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku