Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2624-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2624-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 11, 35, 39, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Lampy na lekárske použitie; lekárske prístroje a nástroje; infračervené lampy na lekárske účely; infračervené žiariče na terapeutické účely; infračervené lampy na liečebné účely; infračervené prístroje na lekárske účely; infračervené prístroje na liečebné účely.
11 - Lampy; osvetľovacie prístroje a zariadenia; infračervené lampy; infračervené osvetľovacie zariadenia.
35 - Maloobchodná alebo veľkoobchodná činnosť s lampami na lekárske použitie, lekárskymi prístrojmi a nástrojmi, infračervenými lampami na lekárske účely, infračervenými žiaričmi na terapeutické účely, infračervenými lampami na liečebné účely, infračervenými prístrojmi na lekárske účely, infračervenými prístroje na liečebné účely, lampami, osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, infračervenými lampami, infračervenými osvetľovacími telesami; maloobchodná alebo veľkoobchodná činnosť s lampami na lekárske použitie, lekárskymi prístrojmi a nástrojmi, infračervenými lampami na lekárske účely, infračervenými žiaričmi na terapeutické účely, infračervenými lampami na liečebné účely, infračervenými prístrojmi na lekárske účely, infračervenými prístroje na liečebné účely, lampami, osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, infračervenými lampami, infračervenými osvetľovacími telesami, prostredníctvom internetu.
39 - Dovoz; doprava; služby v oblasti dovozu a vývozu.
44 - Prenájom zdravotníckeho vybavenia; zdravotné poradenstvo; služby terapie svetlom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.06, 26.11.13, 27.05.07, 27.05.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Digitalia, s.r.o.; Seberíniho 1, 821 03 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2624-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2624-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.10.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 13.10.2021 Typ Doručené
1b Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 13.10.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 13.10.2021 Typ Doručené
1d Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.10.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 13.10.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 14.10.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.11.2021 Typ Platba
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 02.11.2021 Typ Platba
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2624-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku