Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2624-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  257982 
(151)  Dátum zápisu  21.07.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  21.07.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2624-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.10.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.03.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.08.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 11, 35, 39, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Lampy na lekárske použitie; lekárske prístroje a nástroje; infračervené lampy na lekárske použitie; liečebné infračervené žiariče; liečebné infračervené lampy; infračervené prístroje na lekárske použitie; liečebné infračervené prístroje.
11 - Lampy; osvetľovacie prístroje a zariadenia; infračervené lampy; infračervené osvetľovacie zariadenia.
35 - Maloobchodná alebo veľkoobchodná činnosť s lampami na lekárske použitie, lekárskymi prístrojmi a nástrojmi, infračervenými lampami na lekárske použitie, liečebnými infračervenými žiaričmi, liečebnými infračervenými lampami, infračervenými prístrojmi na lekárske použitie, liečebnými infračervenými prístrojmi, lampami, osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, infračervenými lampami, infračervenými osvetľovacími telesami; maloobchodná alebo veľkoobchodná činnosť s lampami na lekárske použitie, lekárskymi prístrojmi a nástrojmi, infračervenými lampami na lekárske použitie, liečebnými infračervenými žiaričmi, liečebnými infračervenými lampami, infračervenými prístrojmi na lekárske použitie, liečebnými infračervenými prístrojmi, lampami, osvetľovacími prístrojmi a zariadeniami, infračervenými lampami, infračervenými osvetľovacími telesami prostredníctvom internetu.
39 - Doprava.
44 - Prenájom zdravotníckeho vybavenia; zdravotné poradenstvo; svetelná terapia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.06, 26.11.13, 27.05.07, 27.05.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BER - fit, s.r.o.; Lietavská 3096/11, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.03.2022 5/2022 BA3M
2 Prevody a prechody práv na prihlášky ochranných známok 13.04.2022 7/2022 GB3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 10.08.2022 15/2022 FH3M
 
POZ 2624-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.10.2021 116,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 28.10.2021 50,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2624-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 13.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.10.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.10.2021 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 13.10.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.10.2021 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 02.11.2021 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.11.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.11.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 06.12.2021 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 08.02.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 08.02.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 08.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.02.2022 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 08.02.2022 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis prevodu 08.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 08.02.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 08.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.02.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 09.02.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 18.03.2022 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 12.04.2022 Typ Odoslané
List z OMPI 09.05.2022 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 17.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2022 Typ Odoslané
List z OMPI 23.09.2022 Typ Doručené
POZ 2624-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 18.03.2022 BER - fit, s.r.o. Digitalia, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku