Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2622-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  217033 
(151)  Dátum zápisu  26.02.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.08.2014 
(210)  Číslo prihlášky  2622-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.08.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.04.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Zlaté vajce 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  23.08.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2005 06/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.04.2007 04/2007 FH3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 04.11.2014 11/2014 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 2622-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2622-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.08.2004 Typ Doručené
1a Plná moc 23.08.2004 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.09.2004 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.09.2004 Typ Platba
4 výsledok rešerše 12.04.2005 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 14.04.2005 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.09.2005 Typ Doručené
7 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.09.2005 Typ Platba
8 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 12.09.2005 Typ Odoslané
9 Vyjadrenie k námietkam 10.11.2005 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2006 Typ Platba
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.12.2005 Typ Doručené
11a Plná moc 28.12.2005 Typ Doručené
12 zápis zmeny mena do registra 12.01.2006 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o zamietnutí námietok 05.01.2007 Typ Odoslané
14 pokyn na zápis po zverejnení 23.02.2007 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.02.2007 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
16a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
16b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
17 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.08.2014 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.09.2014 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 08.10.2014 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
22a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
24a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
24b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
24c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
24d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
24e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
24f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
POZ 2622-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.01.2006 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku