Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2618-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205223 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.11.2012 
(210)  Číslo prihlášky  2618-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  21 - Porcelán úžitkový, ozdobný a figurálny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.01.06, 27.05.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  G. Benedikt Karlovy Vary s. r. o.; 1. máje 30, 360 06 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2004 5/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 3/2013 ND3M
 
POZ 2618-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.10.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2003 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2012 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2618-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 11.09.2002 Typ Doručené
Plná moc 13.09.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.09.2002 Typ Doručené
Doklad 13.09.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.09.2002 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.10.2002 Typ Odoslané
Plná moc 07.10.2002 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 07.10.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.10.2002 Typ Platba
Žiadosť o opravu 15.11.2002 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.11.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 20.12.2002 Typ Doručené
všeobecný referátnik 09.01.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.01.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2003 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.07.2003 Typ Platba
Zápis zmeny adresy do registra 09.07.2003 Typ Odoslané
výsledok rešerše 16.07.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.02.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 23.10.2012 Typ Doručené
Plná moc 23.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 06.12.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.12.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 08.11.2022 Typ Odoslané
POZ 2618-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.07.2003 G. Benedikt Karlovy Vary s. r. o. G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 08.01.2013 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. Slovakiapatent, Patentová a známková kancelária, Dudová Tatiana
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku