Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2617-2016
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2617-2016 
(220)  Application Date  14.12.2016 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  30, 32, 35, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Cukrovinky; cukrárske výrobky; čokoládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; kakao; čaj; čokoláda; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); chuťové prísady; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); aromatické prípravky do potravín; cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); káva; zrnková káva; mletá zrnková káva; lyofilizovaná káva; nepražená káva; instantná káva; bezkofeínová káva; porciovaná káva (tobolky); kávové výťažky; kávové zmesi; ochutená káva; kávové nápoje; orechy v čokoláde; kávové zrná v čokoláde; kávové zrná s cukrovou polevou; sušené hrozienka v čokoláde; mandľové pusinky (jemné pečivo); sušienky; keksy; oblátky; zákusky, koláče; perníky, medovníky; penové zákusky (cukrovinky); plnené koláče; torty; sendviče; slané pečivo (krekery); jemné pečivárske výrobky; cukríky; karamelky (cukríky); pastilky (cukrovinky); pralinky; arašidové cukrovinky; mandľové cukrovinky; ovocné želé (cukrovinky); fondán (cukrovinky); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; pudingy; šerbety (zmrzlinové nápoje); zmrzliny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); ľadový čaj; ľadová káva; kávové náhradky; cigória (kávová náhradka); rastlinné prípravky (kávové náhradky); kávové príchute; kávové esencie; mliečne kávové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kakaové nápoje; čokoládové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; vanilín (vanilková náhradka); vanilkové príchute; čajové nápoje; cukrárenská mäta; prírodné sladidlá; melasa; melasový sirup; ľad do nápojov.
32 - Nealkoholické nápoje; príchute na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; medové nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické koktaily; nealkoholické aperitívy; mandľové mlieko (nápoj); šerbety (nápoje); prípravky na výrobu likérov; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné výťažky; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; izotonické nápoje; pivo; pivové koktaily; sóda; minerálne vody (nápoje); stolové vody.
35 - Marketing; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; zásielkové reklamné služby; televízna reklama; rozhlasová reklama; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, s nealkoholickými kávovými nápojmi, s alkoholickými kávovými nápojmi, s mliekom do kávy, so smotanou do kávy, so sušenou smotanou do kávy; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 a 32 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; správa spotrebiteľských vernostných programov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; obchodné odhady; podpora predaja tovarov a služieb (pre tretie osoby) prostredníctvom distribúcie kupónov alebo kariet na uplatnenie zliav; nábor zamestnancov; správa počítačových súborov; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; služby porovnávania cien; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom predajných automatov; prenájom predajných stánkov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; aranžovanie výkladov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; závodné jedálne; samoobslužné jedálne; bary (služby); kaviarne; poskytovanie jedál a nápojov v internetových kaviarňach; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom zariadení na výdaj nápojov; prenájom prenosných stavieb; hotelierske služby; rezervácie prechodného ubytovania; penzióny; motely (služby); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne; prenájom prechodného ubytovania; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.99.20, 27.03.15, 24.13.02, 24.13.09, 24.17.01, 27.05.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Gurmáni s.r.o.; Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(740)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 2617-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2617-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.12.2016 Type Delivered
1a Plná moc 14.12.2016 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 14.12.2016 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.12.2016 Type Sent document
3 Plná moc 22.12.2016 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.01.2017 Type Payment
5 výsledok rešerše 29.06.2017 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 23.02.2018 Type Sent document
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.04.2018 Type Delivered
7a Odôvodnenie žiadosti 27.04.2018 Type Delivered
8 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 04.05.2018 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 15.06.2018 Type Delivered
9a Príloha inde neuvedená 15.06.2018 Type Delivered
9b Príloha inde neuvedená 15.06.2018 Type Delivered
10 Urgencia 08.07.2019 Type Delivered
10a Sprievodný list 08.07.2019 Type Delivered
11 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 16.07.2019 Type Sent document
12 Podanie rozkladu 15.08.2019 Type Delivered
12a Sprievodný list 15.08.2019 Type Delivered
13 predkladacia správa k rozkladu 20.08.2019 Type Internal Letter
14 všeobecný referátnik 22.08.2019 Type Sent document
15 Urgencia 08.04.2021 Type Delivered
15a Sprievodný list 08.04.2021 Type Delivered
16 všeobecný referátnik 09.04.2021 Type Sent document
POZ 2617-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku