Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2617-2016
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2617-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.12.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 32, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Cukrovinky; cukrárske výrobky; čokoládové cukrárske ozdoby; cukrovinkové cukrárske ozdoby; kakao; čaj; čokoláda; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); chuťové prísady; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); aromatické prípravky do potravín; cukrárske aromatické prísady (okrem esenciálnych olejov); káva; zrnková káva; mletá zrnková káva; lyofilizovaná káva; nepražená káva; instantná káva; bezkofeínová káva; porciovaná káva (tobolky); kávové výťažky; kávové zmesi; ochutená káva; kávové nápoje; orechy v čokoláde; kávové zrná v čokoláde; kávové zrná s cukrovou polevou; sušené hrozienka v čokoláde; mandľové pusinky (jemné pečivo); sušienky; keksy; oblátky; zákusky, koláče; perníky, medovníky; penové zákusky (cukrovinky); plnené koláče; torty; sendviče; slané pečivo (krekery); jemné pečivárske výrobky; cukríky; karamelky (cukríky); pastilky (cukrovinky); pralinky; arašidové cukrovinky; mandľové cukrovinky; ovocné želé (cukrovinky); fondán (cukrovinky); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; pudingy; šerbety (zmrzlinové nápoje); zmrzliny; bylinkové čaje (nie na lekárske použitie); ľadový čaj; ľadová káva; kávové náhradky; cigória (kávová náhradka); rastlinné prípravky (kávové náhradky); kávové príchute; kávové esencie; mliečne kávové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kakaové nápoje; čokoládové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; vanilín (vanilková náhradka); vanilkové príchute; čajové nápoje; cukrárenská mäta; prírodné sladidlá; melasa; melasový sirup; ľad do nápojov.
32 - Nealkoholické nápoje; príchute na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov; sójové nápoje, nie náhradky mlieka; medové nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje s aloou pravou; nealkoholické nápoje s kávovou príchuťou; nealkoholické nápoje s čajovou príchuťou; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické koktaily; nealkoholické aperitívy; mandľové mlieko (nápoj); šerbety (nápoje); prípravky na výrobu likérov; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické ovocné výťažky; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; izotonické nápoje; pivo; pivové koktaily; sóda; minerálne vody (nápoje); stolové vody.
35 - Marketing; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; zásielkové reklamné služby; televízna reklama; rozhlasová reklama; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou, s nealkoholickými kávovými nápojmi, s alkoholickými kávovými nápojmi, s mliekom do kávy, so smotanou do kávy, so sušenou smotanou do kávy; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 a 32 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 30 a 32 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; správa spotrebiteľských vernostných programov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; obchodné odhady; podpora predaja tovarov a služieb (pre tretie osoby) prostredníctvom distribúcie kupónov alebo kariet na uplatnenie zliav; nábor zamestnancov; správa počítačových súborov; zostavovanie štatistík; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; služby porovnávania cien; vzťahy s verejnosťou (public relations); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom predajných automatov; prenájom predajných stánkov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 43 tohto zoznamu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; aranžovanie výkladov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; závodné jedálne; samoobslužné jedálne; bary (služby); kaviarne; poskytovanie jedál a nápojov v internetových kaviarňach; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom zariadení na výdaj nápojov; prenájom prenosných stavieb; hotelierske služby; rezervácie prechodného ubytovania; penzióny; motely (služby); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne; prenájom prechodného ubytovania; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.99.20, 27.03.15, 24.13.02, 24.13.09, 24.17.01, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gurmáni s.r.o.; Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2617-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2617-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.12.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 14.12.2016 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 14.12.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.12.2016 Typ Odoslané
3 Plná moc 22.12.2016 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.01.2017 Typ Platba
5 výsledok rešerše 29.06.2017 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 23.02.2018 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.04.2018 Typ Doručené
7a Odôvodnenie žiadosti 27.04.2018 Typ Doručené
8 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 04.05.2018 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 15.06.2018 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 15.06.2018 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 15.06.2018 Typ Doručené
10 Urgencia 08.07.2019 Typ Doručené
10a Sprievodný list 08.07.2019 Typ Doručené
11 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 16.07.2019 Typ Odoslané
12 Podanie rozkladu 15.08.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 15.08.2019 Typ Doručené
13 predkladacia správa k rozkladu 20.08.2019 Typ Interné listy
14 všeobecný referátnik 22.08.2019 Typ Odoslané
15 Urgencia 08.04.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 08.04.2021 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 09.04.2021 Typ Odoslané
17 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 17.05.2021 Typ Interné listy
18 protokol o rokovaní komisie 17.05.2021 Typ Interné listy
19 protokol o hlasovaní komisie 17.05.2021 Typ Interné listy
20 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 18.05.2021 Typ Odoslané
22 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 26.05.2021 Typ Odoslané
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.08.2021 Typ Doručené
23a Sprievodný list 02.08.2021 Typ Doručené
24 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 03.08.2021 Typ Odoslané
25 Odpoveď na správu úradu 14.09.2021 Typ Doručené
25a Sprievodný list 14.09.2021 Typ Doručené
26 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2617-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku