Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2610-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  242939 
(151)  Dátum zápisu  14.07.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2610-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.12.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  525 435 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2015 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.09.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Ochutené a šľahané mlieko; jogurtové nápoje; prírodné alebo ochutené nápoje zložené prevažne z mlieka a/alebo mliečnych výrobkov; mliečne nápoje obsahujúce ovocie (s vysokým obsahom mlieka).
32 - Minerálne vody; pramenité vody; stolové vody; limonády; pivá; nealkoholické šumivé nápoje; ovocné šťavy (nealkoholické nápoje); sirupy na výrobu nápojov; sirupy pre limonády; minerálne vody ochutené a iné nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; prírodné alebo perlivé (minerálne alebo neminerálne), zeleninové šťavy (nápoje), ovocné alebo zeleninové nápoje; sódové vody; zázvorové limonády; šerbety; nápojové prípravky; nealkoholické ovocné alebo zeleninové výťažky v rámci tejto triedy; nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá na mliečne kvasenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.10, 05.03.04, 25.01.01, 26.04.09, 26.04.03, 26.04.24, 26.04.22, 27.05.22, 27.01.02, 29.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá, biela, čierna, modrá, bledozelená, tmavozelená, fialová a odtiene týchto farieb 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Poděbradka, a.s.; Nymburská 239/VII, 290 01 Poděbrady; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2016 4/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2016 9/2016 FG3M
 
POZ 2610-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2610-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.12.2015 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.12.2015 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.01.2016 Typ Odoslané
3 Doklad o práve prednosti 13.01.2016 Typ Doručené
3a Plná moc 13.01.2016 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.01.2016 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.01.2016 Typ Odoslané
6 výsledok rešerše 28.01.2016 Typ Interné listy
7 Odpoveď na správu úradu 04.02.2016 Typ Doručené
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.02.2016 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 16.02.2016 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 11.08.2016 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis prechodu 11.10.2021 Typ Doručené
10a Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Typ Doručené
10b Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2610-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku