Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 261-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235951 
(151)  Dátum zápisu  13.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.02.2023 
(210)  Číslo prihlášky  261-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 35, 36, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Autá; autobusy; automobilové podvozky; automobilové reťaze; automobilové strechy; karosérie automobilov; plátenné strechy na automobily; autopoťahy; autosedadlá; batožinové nosiče na vozidlá; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedačky a sedadlá pre deti do automobilov; bezpečnostné viazania (pásy) na autosedadlá; brzdové čeľuste, bubny a kotúče na vozidlá; brzdové diely do vozidiel; brzdové obloženia do vozidiel; brzdy vozidiel; čalúnenie automobilov; čapy náprav; čelné sklá; dvere na dopravné prostriedky; obruče na hlavy kolies; hnacie motory do pozemných vozidiel; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodovky a prevodové hriadele do pozemných vozidiel; hydraulické obvody do vozidiel; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; karosérie dopravných prostriedkov; klaksóny automobilov; kľukové skrine ako časti pozemných vozidiel (s výnimkou motorov); kolesá automobilov; lôžka pre dopravné prostriedky; lúče automobilových kolies; elektrické motory do pozemných vozidiel; motory do pozemných vozidiel; motory motocyklov; náboje kolies automobilov; nákladné dodávkové vozidlá; nákladné vozidlá; napínače na špice (do kolies); nárazníky automobilov; brzdové obloženie do dopravných prostriedkov; nosiče lyží na autá; obruče na kolesá vozidiel; okenné tabule na okná automobilov; opierky na sedadlá automobilov; opravárske náradie na opravu pneumatík; poťahy na sedadlá vozidiel; prevody do pozemných vozidiel; príchytky (na špice) na kolese; protišmykové reťaze, snehové reťaze; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; pružiny závesov do automobilov; vzduchové pumpy (výbava automobilov); ráfy kolies automobilov; rámy automobilov; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); sedadlá automobilov; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov); smerovky na dopravné prostriedky; smerovky na vozidlá; spätné zrkadlá; stúpadlá na vozidlá; tienidlá proti slnku do automobilov; tlmiace pružiny na vozidlá; tlmiče automobilov; volanty vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; závažie na vyváženie kolies vozidiel; závesné reťazce pre dopravné prostriedky; závesné tlmiče pre dopravné prostriedky; zdvíhacie zadné dvere (časti pozemných vozidiel); vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu; hnacie hriadele vozidiel, homokinetické kĺby a manžety pre vozidlá; ložiskové zostavy náprav do vozidiel; automobilové nosiče; nosiče bicyklov na vozidlá; súkolesia automobilových prevodov; perovania tlmičov do vozidiel; tlmiče podvozkov automobilov; volanty; súčiastky a diely pre všetky typy dopravných prostriedkov, najmä pre nákladné, osobné automobily a motocykle; diely automobilových subsystémov; diely a súčasti motorov, bŕzd, podvozkov, prevodov, riadenia, pohonov, náprav, karosérií, kolies a interiérov vozidiel; ťažné zariadenia automobilov; elektrická výbava vozidiel patriaca do triedy 12; kryty na automobilové kolesá; disky na kolesá vozidiel.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s osobnými aj nákladnými automobilmi, motocyklami a ich dielmi, súčasťami a príslušenstvom, s autodoplnkami, s výstrojom a výbavou vozidiel, s náhradnými dielcami, s povinnou a doplnkovou výbavou vozidiel; zhromažďovanie rozličných výrobkov, najmä uvedených tovarov (okrem dopravy), s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok, internetu alebo prostredníctvom telenákupu; obchodná administratíva; odborné obchodné poradenstvo pri predaji vozidiel, dopravných prostriedkov a ich dielov, súčastí a príslušenstva, autodoplnkov a výbavy; reklamné služby; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; prenájom reklamných priestorov; analýzy nákladov; fakturácia; obchodné alebo podnikateľské informácie; zasielanie reklamných materiálov, reklamných časopisov a vzoriek tovarov zákazníkom; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; organizovanie výstav a verejných prezentácií na obchodné alebo reklamné účely, predovšetkým v súvislosti s uvedenými tovarmi; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja; vzťahy s verejnosťou; marketingové štúdie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom, vývozom alebo reexportom; podpora predaja pre tretie osoby; účtovníctvo; správa počítačových súborov; sekretárske služby; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 36, 37 a 39; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
36 - Finančný lízing, finančný lízing dopravných prostriedkov; poisťovníctvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poisťovacie služby; informácie o poistení v oblasti poistenia dopravných prostriedkov; uzatváranie a sprostredkovanie poistiek; poistenie proti nehodám; poistenie pri pozemnej doprave; služby v oblasti finančníctva a peňažníctva; finančné služby úverových ústavov, ktoré nie sú bankami, ako napríklad samostatné finančné spoločnosti; finančné informácie; garancie, záruky, kaucie; platenie splátok; služby úverových kariet; organizovanie zbierok; prenájom kancelárskych priestorov; finančné sponzorstvo; oceňovanie vozidiel; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
37 - Autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); čistenie automobilov; leštenie automobilov; mazanie automobilov; údržba automobilov; čistenie interiérov; údržba a opravy motorových vozidiel; opravy motorov; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; umývanie dopravných prostriedkov; opravy havarovaných vozidiel; montáž, opravy a údržba príslušenstva motorových vozidiel; služby klampiarov; opravy karosérií; nastavovanie dopravných prostriedkov (služby autoservisov); odborné informácie o opravách vozidiel; čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; striekanie, tmelenie a lakovanie vozidiel; montáž a demontáž častí a súčastí motorových vozidiel; montáž a demontáž autopríslušenstva; inštalácia, montáž a opravy výrobných a opravárskych technológií v automobilovom priemysle; poradenská činnosť v oblasti údržby v automobilovom priemysle; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
39 - Prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom nosičov na automobily; informácie o doprave; odťahová služba; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách alebo nehodách; automobilová preprava; služby parkovania automobilov; poskytovanie pomoci pri doprave; prenájom garáží; prenájom miesta na parkovanie; skladovanie tovaru; sprostredkovanie prepravy; služby vodičov; služby prenájmu vozidiel; služby týkajúce sa poskytovania informácií o cestovaní alebo o preprave tovaru poskytovaných sprostredkovateľmi alebo turistickými kanceláriami a informácií o tarifách, cestovných poriadkoch a možnostiach prepravy; služby týkajúce sa kontroly dopravných prostriedkov alebo tovaru pred začiatkom prepravy; nákladná doprava (kamiónová); lodná preprava tovaru; námorná preprava; prepravné služby; prenájom skladov; železničná preprava; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  18.01.09, 18.01.23, 24.17.18, 27.05.12, 27.05.21, 27.99.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PA GROUP SK s. r. o.; Kopčianska 82/A, Bratislava-Petržalka 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.05.2018 5/2018 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 261-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.03.2013 200,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2018 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 07.10.2022 86,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 261-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.02.2013 Typ Doručené
Plná moc 25.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 25.02.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.02.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 01.03.2013 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.03.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.03.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 19.04.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.06.2013 Typ Odoslané
Oznámenie 17.06.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 17.06.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 24.06.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 28.06.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 21.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.02.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 26.02.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 26.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.02.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 06.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 06.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
POZ 261-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.04.2018 PA GROUP SK s. r. o. 900 s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.04.2018 FAJNOR IP s.r.o. Porubčan Róbert, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.11.2022 PA GROUP SK s. r. o. PA GROUP SK s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku